Tez No İndirme Tez Künye Durumu
320737
Sensitivity and uncertainty analysis to reduce cooling requirement of low-rise apartment blocks in the hot-humid climate region of Turkey / Türkiye?nin sıcak nemli iklim bölgesindeki az katlı apartman bloklarında soğutma gereksinimini azaltmak için duyarlılık ve belirsizlik analizi
Yazar:YUSUF YILDIZ
Danışman: PROF. DR. TÜRKAN GÖKSAL ÖZBALTA ; YRD. DOÇ. DR. KORAY KORKMAZ
Yer Bilgisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı
Konu:Enerji = Energy ; Mimarlık = Architecture
Dizin:Enerji tasarrufu = Energy saving ; Konut = Dwelling house ; Soğutma = Cooling
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2012
123 s.
Günümüzde küresel ısınma nedeniyle apartman binalarında soğutma ihtiyacı önemli bir sorundur. Yapılaşmanın yoğun olduğu şehirlerde soğutma yükünü azaltmak için her koşulda pasif tasarım tekniklerini uygulamak mümkün değildir. Bu nedenle, apartman binalarının enerji performansı, genellikle yerel iklimsel özelliklerden ve pencere boyutu, mekan yüksekliği, malzeme özellikleri gibi tasarım parametrelerinden kaynaklanan belirsizliklere bağlıdır.Bu nedenle, tezin temel amacı Türkiye'nin sıcak-nemli iklim bölgesindeki az katlı apartman bloklarında soğutma yükü üzerinde en etkili olan tasarım parametrelerini belirlemek ve tasarım parametreleri ile küresel ısınmadan kaynaklanan yıllık soğutma yüklerindeki belirsizliğin değerlendirilmesidir. Global duyarlılık ve belirsizlik analizi yöntemleri İzmir'de bulunan az katlı bir apartman bloğunun plan şeması kullanılarak uygulanmıştır. Tezin ikincil amacı ise İzmir'de mimarların uygun tasarım kararları ile daha az soğutma yüküne sahip az katlı apartman blokları tasarlamak için kullanabileceği pratik bir rehber oluşturmaktır. Bu rehber duyarlılık ve belirsizlik analizlerinden elde edilen sonuçlar ve İzmir'de mimarlık bürosu bulunan enerji verimliliği konularında duyarlı 5 mimarla yapılan mülakatlar sonucunda hazırlanmıştır.Sonuçlar, incelenen tasarım parametrelerinin hassasiyetinin ve yıllık soğutma yükü miktarının, küresel ısınmaya ve katlara bağlı olarak değiştiğini göstermiştir. Yönlere bağlı olarak toplam pencere alanı, doğal havalandırma ve camların güneş ısı kazanç katsayısı sıcak-nemli iklim bölgesindeki az katlı apartman bloklarının soğutma yükü üzerinde en fazla etkiye sahiptir. Ayrıca, geliştirilen pratik rehber sıcak-nemli iklim bölgesinde yer alan daha az soğutma ihtiyacı olan az katlı apartman bloğu tasarım sürecinde kullanılabilir.
Cooling demand in apartment buildings is an important problem due to the global warming today. Implementing passive design techniques to reduce cooling requirements cannot be possible in dense cities. Therefore, energy performance of apartment buildings usually depends on uncertainties caused by local climate and design parameters such as window size, zone height, features of materials and so on.The main aims of dissertation are to determine design parameters that have the most impact on the annual cooling energy loads for low-rise apartment blocks in hot-humid climatic region of Turkey, and to evaluate uncertainty in annual cooling loads caused by design parameters and global warming. Global sensitivity and uncertainty analysis methods are performed by using morphology of an existing low-rise apartment block in Izmir, Turkey. The minor aim of thesis is to develop a practical guide to help architects while designing low-rise apartment blocks which have low cooling load located in Izmir. This practical guide was developed by using the results of sensitivity and uncertainty analyses and interviews with architects who have worked on commercial architectural projects in Izmir and are considered to be experts on energy efficiency in buildings.The results show that the sensitivity of evaluated design parameters and annual cooling energy loads in low-rise apartment blocks varies based on the effect of global warming and floors in the apartment block. In addition, total window area, natural ventilation and solar heat gain coefficient of the glazing based on the orientation have the most influence on annual cooling load of low-rise apartment blocks in hot-humid climates. Furthermore, the developed practical guide is feasible and could be used in design process of low-rise apartment blocks targeted low cooling demand in hot-humid climates.