Tez No İndirme Tez Künye Durumu
268251
A comparative analysis of matched field processors for underwater acoustic source localization / Sualtı akustik kaynak konumlandırması için eşlenen alan işleyicilerin karşılaştırmalı analizi
Yazar:TEVFİK BAHADIR SARIKAYA
Danışman: DOÇ. DR. TOLGA ÇİLOĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
103 s.
Bu tezde, sualtı ses kaynaklarının eşlenen alan işleme tekniği ile konumlandırılmasıele alınmıştır. Sualtı ses kaynaklarının konumlandırılması problemi sualtı akustiği vesinyal işlemede karşılaşılan en önemli problemlerden biridir. Kaynakları mesafe, derinlikve kerteriz açısı olarak konumlandırmak için birçok teknik geliştirilmiştir. Nevar ki, bu tekniklerin birçoğu sualtında sesin yayılımını önemli bir şekilde etkileyençevresel faktörleri dikkate almamakta ya da çok az dikkate almaktadır. Çevreselfaktörleri tamamen dikkate alan bir tekniğin geliştirilmesi ihtiyacı sonunda eşlenenalan işleme tekniği geliştirilmiştir. Eşlenen alan işleme tekniği kaynakların mesafeve derinlik olarak bulunması, çevresel parametrelerin tespit edilmesi ve modellerindoğruluğunun değerlendirilmesi gibi uygulamalarda oldukça başarılı olmuştur. Buçalışmada,öncelikle darbant eşlenen alan işleyicilerin karşılaştırmalı analizi verilmiştir.Dört ana işleyici: Bartlett işleyicisi, MVDR işleyicisi, komşu kısıtlı MVDR işleyicisi veçevresel bozulma kısıtlı MVDR işleyicisi doğru konumlandırma olasılığı açısından belliçevresel koşullar altında karşılaştırılmıştır. İkinci olarak, en çok kullanılan genişbantişleyicilerin performans değerlendirmesi yapılmıştır. Eşevresiz genişbant eşlenen alan işleyici, Tolstoy/Michalopoulo'nun eşevreli işleyicisi ve çevresel bozulma kısıtlı eşevreligenişbant eşlenen alan işleyicinin belli çevresel koşullar altında doğru konumlandırmaolasılıkları verilmiştir. Son olarak, genişbant eşlenen alan işleyicide verilerin birleştirilmesiiçin yeni bir ağırlıklandırma yaklaşımı getirilmiştir. Farklı frekanslardan gelen bilgilerinfarklı güvenilirlikte olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak bir ağırlıklandırmayaklaşımı geliştirilmiştir. Bu çalışmada önesürülen ağırlıklandırma yaklaşımı ile, mevcuteşlenen alan işleyicilere kıyasla bir performans kazancı elde edilebildiği gösterilmiştir.
In this thesis, localization of the underwater sound sources using matched field processingtechnique is considered. Localization of the underwater sound sources is one ofthe most important problems encountered in underwater acoustics and signal processing.Many techniques were developed to localize sources in range, depth and bearingangle. However, most of these techniques do not consider or only slightly takes intoaccount the environmental factors that dramatically effect the propagation of underwatersound. Matched field processing has been developed as a technique that fullyconsiders the environmental factors. Matched field processing has proven to be successfulin many applications such as localization of sources in range and depth, thedetermination of environmental parameters, and the evaluation of model accuracies.In this study, first a comparative analysis of narrowband matched field processors isgiven. Namely four main processors: Bartlett processor, Minimum Variance DistortionlessResponse (MVDR) processor, MVDR with neighboring location constraintsand MVDR with environmental perturbation constraints are compared in terms oftheir probability of correct localization under certain environmental conditions. Secondly, a performance assesment for the most common broadband matched field processorsis made. The correct localization performances for incoherent broadband matchedfield processor, Tolstoy/Michalopoulo's coherent matched field processor and broadbandmatched field processor with environmental perturbation constraints is given forcertain environmental conditions. Finally, a new weighting approach to combine datafor broadband matched field processing is introduced. The fact that information fromdifferent frequencies may have different reliability depending on the environmentalconditions is considered to develop a weighting scheme. It is shown that a performancegain compared to existing processors can be achieved by using the weightingscheme introduced in this study.