Tez No İndirme Tez Künye Durumu
427582
Değerler eğitiminde Montessori yöntemi / The values education in Montessori method
Yazar:BEYZA BAYRAM
Danışman: YRD. DOÇ. ÖMER OSMANOĞLU
Yer Bilgisi: Üsküdar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Değerler = Values ; Değerler eğitimi = Values education ; Eğitim yöntemleri = Education methods ; Montessori, Maria = Montessori, Maria ; Okul öncesi dönem = Preschool period ; Okul öncesi eğitim = Preschool education
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
114 s.
Bu çalışmanın amacı; Dr. Maria Montessori'nin yapmış olduğu gözlemlere dayanarak ortaya koyduğu metodunun 'değerler eğitimi' kazandırmadaki rolünü incelemektir. Bu amaçla, değerler kavramının Montessori'nin hayatındaki ve metodundaki yansımalarına ve Montessori'nin öncelikli kazandırmak istediği değerlere yer verilmiştir. Yapılan araştırma, literatür taraması modeline dayalı tarihsel yöntemle hazırlanmış bir çalışmadır. Çalışmada Montessori'nin kuramsal bilgileri ile değerler eğitimini içeren deneysel araştırmaları bir bütün olarak ele alınmıştır. Böylece kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgiler birlikte kullanılmıştır. Araştırmada Maria Montessori'nin hayatı ve özellikle okul öncesi dönemde Montessori eğitimi ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Montessori Metodu'nun geleneksel eğitim metotlarından farkı üzerinde durulmuş, genel amaçları belirtilmiştir. Montessori'ye göre, çocukluk döneminin özellikleri hakkında değerlendirme yapılmıştır. Verilerin Montessori'nin kitaplarından, sempozyumlarından ya da konuşmalarını içeren kitaplardan toplanmasına özen gösterilerek yazarların yorumları minimuma indirgenmiştir. Öncelikli verilmesi gereken değerler belirlenmiş ve değerler eğitiminin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca farklı kuramların değerleri kazandırma şekilleri ortaya koyulmuştur. Montessori Yöntemi'nin diğer yöntemlerden farklı olan eğitim felsefesi ve bu felsefenin değerler eğitimindeki şekli üzerine değerlendirme yapılmıştır. Montessori Yöntemi'nin değerler eğitimini kazandırırken kullanmış olduğu yöntemler belirlenmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar derlenerek Montessori'nin değerler eğitimi kazandırmadaki başarısı gözler önüne serilmiştir. Anahtar kelimeler: Montessori, değerler, değerler eğitimi, okul öncesi dönem
The objective of this study is to research the role of Dr. Maria Montessori's method developed based on her observations in moral education. Within this context, reflection of the concept of morals to Montessori's life and method; and the morals to be learnt initially is reviewed and analyzed in this thesis. When preparing this thesis, historical method based on the model of literature review is adopted. In this study, the theoretical data of Montessori and her empirical research comprising moral education are examined as a whole. Therefore, the theoretical and the practical information are combined together. In this research, Maria Montessori's life and especially the Montessori education in preschool are discussed in detail. The difference of the Montessori Method from the traditional education and the main purpose of the Montessori Method are prescribed. Features of the childhood are assessed. The data used in this thesis is mostly collected from Montessori's books, symposiums or the books containing her speeches and the authors' interpretation was reduced to a minimum. The morals to be adopted initially are detected and importance of the moral education is emphasized. Moreover, adoption methods accepted by different theories are described. The philosophy of Montessori's method's education system which differs from the other systems and the place of this philosophy in moral education are assessed. The training systems used in Montessori Method in order for children to adopt morals are detected. The researches on the subject matter are gathered and success of Montessori in moral education is indicated. Key words: Montessori, morals, moral education, preschool