Tez No İndirme Tez Künye Durumu
51351
Türkiye`de sivil havacılık sektörü ve sivil havacılık sektörüne sağlanan devlet desteği /
Yazar:UFUK ÇEVİK
Danışman:
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:Devlet desteği = Government backing ; Havacılık = Aviation ; Sivil havacılık = Civil aviation ; Ulaşım sektörü = Transportation sector
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1996
93 s.
ÖZET Sivil havacılık sektörü ulaştırma ve haberleşme sektörü içinde yer alan sektörlerden birisidir. Ulaştırma faaliyetleri ticari ve sosyal hayat ile insanoğlunun varlığı boyunca iç içe olmasına rağmen, sivil havacılık bu yüzyılda gelişmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, sivil havacılığın Dünya ve Türkiye'deki gelişimi ve devlet düzenlemeleri ile sağladığı desteğin etkilerini incelemektir. Çalışmanın birinci bölümünde, genel olarak ulaştırma sektörü ve ulaştırma sektörü içinde sivil havacılığın ABD ile AT' da tarihsel gelişimi incelenmiştir. İkinci bölümde, Türkiye'sivil havacılık ele alınmış ve ekonomide payı ve önemi araştırılmıştır. Üçüncü bölümde, ulaştırma sektörü içinde sivil havacılığa yönelik devlet desteği ve mali teşvik uygulamaları Türkiye incelenmiş, problemler tesbit edilerek çözüm önerilerigetirlmeye çalışılmıştır.
ABSTRACT Civil aviation is one of the sector which is involved in transportation and communication sector. Although transportation activities have been together with commercial and social life among human's existence, civil aviation, has began to develop in present century. The priamary aim of this study is to define the development of civil aviation in the World and Turkey, to examine effects of the government in terms of regulations and support provided by itself. In the first chapter of the study, general transportation sector and inside of transportation sector, historical development of civil aviation sector in the USA and EC are analysed. In the second chapter, civil aviation in Turkey is examined, its share and importance in the economy are investigated. In the third chapter, government support and financial incentive applications through civil aviation inside transportation sector are examined, problems in case of Turkey are defined and proposals are tried to recommend.