Tez No İndirme Tez Künye Durumu
158318 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
2-fenil-2-hidroksiasetohidrazid türevi tiyosemikarbazidler ve 1,2,4-triazoller'in sentezi ve yapı aydınlatması / Synthesis of 2-phenyl-2-hydroxyacetohydrazide thiosemicarbazide derivatives and 1,2,4-triazoles and their determination
Yazar:BEYBİN YİĞİT
Danışman: PROF.DR. ESER İLHAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Konu:Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
130 s.
ÖZET Bu çalışmada aşağıdaki bileşikler elde edilmiştir: 1-(2-Fenil-2-hidroksi)asetil-4-(4-metilfenil)tiyosemikarbazid (3)* 1-(2-Fenil-2-hidroksi)asetil-4-(4-metoksifenil)tiyosemikarbazid (4) 1-(2-Fenil-2-hidroksi)asetil-4-(4-florofenil)tiyosemikarbazid (5) 4-Benzil-1 -(2-fenil-2-hidroksi)asetiltiyosemikarbazid (6) 4-(2-Feniletil)-1-(2-fenil-2-hidroksi)asetiltiyosemikarbazid (7) 5-[Fenil(hidroksi)metil]-4-(4-metilfenil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiyon(8) 5-[Fenil(hidroksi)metil]-4-(4-metoksifenil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiyon ( 9 ) 5-[Fenil(hidroksi)metil]-4-(4-florofenil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiyon ( 10 ) 4-Benzil-5- [fenil(hidroksi)metil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiyon ( 11 ) 4-Benzil-3-benzilsulfanil-5-[fenil(hidroksi)metil]-4H-1,2,4-triazol (11a) 4-Benzil-5-[fenil(hidroksi)metil]-2-(morfolin-4-il-metil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiyon (11b) 4-(2-Feniletil)-5-[fenil(hidroksi)metil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiyon ( 12 ) Bu çalışmada metil 2-fenil-2-hidroksi asetatın (1) hidrazin hidratla reaksiyonundan kazanılan 2-feniI-2-hidroksiasetohidrazid (2) sırasıyla 4-metilfenilisotiyosiyanat, 4-metoksifenilisotiyosiyanat, 4-fIorofenilisotiyosiyanat, 4-benzilisotiyosiyanat, 2-(fenil)etilisotiyosiyanatla absolü etanollü ortamda etkileştirerek 1-(2-fenil-2- hidroksi)asetil-4-sübstitüe tiyosemikarbazid (3-7) yapısında biri literatürde kayıtlı beş bileşik kazanılmıştır. 3-7 numaralı bileşiklerin 2N NaOH'li ortamda siklizasyonu ile 5-[fenil(hidroksi)-metil]-4-sübstitüe-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiyonlar (8-12) oluşturulmuştur. Triazol molekülünü olası totomerik şekillerden biri halinde kararlı kılmak ve 8-12 moleküllerinde olası tiyon-tiyol totomerlerin yapı açıklamasını oluşan türevlerin spektral verileri ile desteklemek amacıyla 11 numaralı maddeden potasyum karbonat beraberliğinde benzil klorürle 11a, formaldehid ve morfolin beraberliğinde 11b kazanılmıştır. 11 numaralı maddeye hidrojen peroksitle desülfürizasyon reaksiyonu da uygulanmıştır. Çalışmada kazanılan bileşiklerin oluşum mekanizmaları tartışılmış ve sentez edilen bileşiklerin yapıları elementel analiz, UV, İR, 1H-NMR, COSY, 13C-NMR, HETCOR (13C-1H) ve bir bileşiğin (8) kütle spektrum verileri ile açıklanmıştır. "Literatür maddesi (90)Elde edilen bileşiklerin seçilen örneklerde (8-12)** Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermisis ATCC 12228, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumonia ATCC4352, Salmonella typhi, Shigella flexnen ve Proteus mirabilis ATCC 14153 'e karşı antibakteriyel etki araştırılmış ancak denenen suşlara karşı etki saptanamamıştır. 11a ve 11b'de aktivite deneyi yapılmamıştır.
SUMMARY In this study the synthesis of the following compounds has been described: 4-(4-MethylphenyI)-1-(2-hydroxy-2-phenyl)acetylthiosemicarbazide (3)* 4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2-hydroxy-2-phenyl)acetylthiosemicarbazide (4) 4-(4-Fluorophenyl)-1-(2-hydroxy-2-phenyl)acetylthiosemicarbazide (5) 4-(4-Benzyl)-1 -(2-hydroxy-2-phenyl)acetylthiosemicarbazide (6) 4-(2-Phenylethyl)-1-(2-hydroxy-2-phenyl)acetylthiosemicarbazide (7) 5-[Hydroxy(phenyl)methyl]-4-(4-methylphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione(8) 5-[Hydroxy(phenyl)methyl]-4-(4-methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1I2,4-triazole-3- thione(9) 4-(4-Fluorophenyl)-5-[hydroxy(phenyl)methyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3- thione(10) 4-Benzyl-5-[hydroxy(phenyl)methyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione (1 1 ) 4-Benzyl-3-benzylsulfanyl-5-[hydroxy(phenyl)methyl]-4/-/-1,2,4-triazole (1 1 a) 4-Benzyl-5-[hydroxy(phenyl)methyl]-2-(morpholin-4-ylmethyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4- triazole-3-thione (11b) 5-[Hydroxy(phenyl)methyl]-4-(2-phenyIethyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione (1 2) Thus methyl 2-hydroxy-2-phenylacetohydrazide (2), obtained from the reaction of methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate(1) and hydrazine hydrate, was reacted with 4-methyl phenylisothiocyanate, 4-methoxyphenylisothiocyanate, 4-fluorophenylisothiocyanate, benzylisothiocyanate, 2-(phenyl)ethylisothiocyanate in absolute ethanol to afford 1-(2-hydroxy-2-phenylacetyl)-4~substituted thiosemicarbazides (3-7). Cyclodehydration of 3-7 in 2N NaOH yielded 5-[(hydroxy(phenyl)methyl]-4-substituted 2,4-dihydro-3H- 1,2,4-triazole-3-thiones (8-12). To stabilize the triazole molecule in one of the possible tautomeric forms and use pertinent spectral data to aid structure elucidation in deter mination of the thione-thiole tautomeric forms in 8-12, compound 11 was reacted with benzyl chloride and potassium carbonate, and with formaldehyde and morpholine to afford 11a and 11b, respectively. *previously described (90) 117Desulphurisation by hydrogen peroxide was also carried out on compound 1 1. The reaction mechanisms involved in the formation of the end products have been discussed in the appropriate sections and the structures of the compounds have been established on the basis of elemental analysis and data obtained from UV, IR, 1H-NMR, COSY,13C-NMR, HETCOR (13C-1H) and mass spectrum of compound 8. Selected entries from the synthesized compounds (8-12)** were tested for antibacterial activity aganist Ecsherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumonia ATCC 4352, Salmonella typhi, Shigella flexneri and Proteus mirabilis ATCC 14153 but none of the compounds inhibited the growth of the selected bacterial strains. *except 11a and 11b 118