Tez No İndirme Tez Künye Durumu
304223
A comparison of sustained silent reading (SSR) and reading while listening(RWL) techniques in EFL reading comprehension: A study with 8th grade Turkish students / Yabancı dil olarak İngilizce okuma anlamada sessiz okuma ve okurken dinleme tekniklerinin karşılaştırılması: 8.sınıf Türk öğrencileriyle bir çalışma
Yazar:SEBLA NAZLI
Danışman: PROF. DR. GÜL DURMUŞOĞLU KÖSE
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Dinleme becerisi = Listening skill ; Dinleme-anlama = Listening-understanding ; Okuma-anlama = Reading-comprehension ; Okuma-anlama becerisi = Reading-comprehending skill ; Sessiz okuma = Silent reading ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
129 s.
Yabancı bir dilde okuyabilme, yabancı dil öğreniminin ayrılmaz bir becerisidir. Okuma alanında yapılan çalışmaların çoğu, okumanın doğasını anlamak ve okuma anlama sürecini iyileştirmek üzerinde durmaktadır. Bu araştırma, iki farklı tekniğin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen ilköğretim devlet okulu sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma anlamaları üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlar. Bunlardan biri sürekli sessiz okuma, diğeri ise okurken dinleme tekniğidir. Çalışmaya Bursa ilindeki Yusuf Köstem İlköğretim Okulu'nda öğrenci olan, temel seviyede İngilizce bilgisine sahip 45 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler iki deney grubu ve bir kontrol grup olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır. Çalışmada teknikleri uygulamak için on iki farklı okuma metni, aynı zamanda son testler olarak da kullanılan bir ön test ve bir anket kullanılmıştır. Uygulama grubundaki tüm öğrenciler altı hafta boyunca metinleri ya sadece sessiz okumuşlar ya da eş zamanlı olarak hem okuyup hem dinlemişler ve parçalarla ilgili soruları cevaplandırmışlardır. Üç hafta sonunda tüm gruplara 1. son test, altı hafta sonunda ise 2.son test verilmiştir. Çalışma, 2010 - 2011 akademik yılının ilk yarısında ön test, 1. ve 2. son testler, uygulama süreci ve anket ile birlikte dokuz haftada tamamlanmıştır. Grupların sonuçları SPSS 16 versiyonu kullanılarak gruplar arası tek yönlü varyans analizleri, çoklu karşılaştırma Scheffé izleme testleri, bağımlı ve bağımsız örneklemler için t-testleri ile karşılaştırılmıştır. İstatistik analiz sonuçları , sessiz okuma ve okurken dinleme uygulamalarının kısa bir süre içinde, üç hafta sonunda 1. son testte, benzer sonuçlara yol açtığını; bununla beraber okurken dinleme yapan grubun altı hafta sonunda 2. son testte, sadece sessiz okuma yapan grup ve kontrol grubu öğrencilerinden daha yüksek sonuçlar elde ettiğini ortaya çıkarmıştır. Yapılan grup içi analizler ise, deney gruplarından birinde bulunan öğrencilerin hem sessiz okuma hem de okurken dinleme uygulamalarından sonra testlerde yüksek notlar aldığını, fakat diğer deney grubu öğrencilerinin sadece okurken dinleme uygulamasından sonra notlarının yükseldiğini göstermiştir. Ayrıca, sessiz okuma ve okurken dinleme grubu öğrencileri her iki testte de okuma /dinleme uygulamalarına katılmamış olan kontrol grubu öğrencilerinden daha iyi sonuçlar elde etmişlerdir. Araştırma sonuçları okuma miktarının öğrencilerin okuma anlamalarını geliştirmede önemli rol oynadığına , parçaların sesli kayıtlarını dinlemenin okumayı desteklemede yardımcı olduğuna, sessiz okuma ve okurken dinleme uygulamalarının öğrencilerin İngilizce okuma hakkındaki düşünceleri üzerinde olumlu etkileri olduğuna ve farkındalıklarını arttırdığına dair kanıtlar sağlamıştır. Sonuç olarak, İngilizceyi yabancı bir dil olarak öğrenen öğrencilerin okuma anlamalarını geliştirebilmeleri için, derslerde sessiz okuma ve dinlemenin birleştirildiği bir yöntemin kullanılması önerilmektedir.Anahtar kelimeler: Okuma, Yabancı dilde okuduğunu anlama, Sessiz okuma, Okurken dinleme.
To be able to read in a foreign language is an indispensible skill of language learning. Most of the research conducted on reading dwells on understanding the nature of it and improving reading comprehension process. This particular research attempts to investigate the effectiveness of two different techniques on the reading comprehension of 8th grade EFL students in a state primary school. One of them is sustained silent reading (SSR) and the other is reading while listening (RWL). The participants in the study are 45 elementary level students at Yusuf Köstem Primary School in Bursa. They are assigned into three different groups; two experimental groups and a control group. The materials used in the study are twelve different reading texts for the implementation of the techniques, a pre-test which is also given as post test-1 and post-test-2, and a questionnaire. During a six week period, all the students in the experimental groups read the texts silently, or read and listen to them simultaneously and answer the follow up questions. They were given post test-1 after three weeks of silent reading / reading while listening, and post test-2 at the end of six weeks. The study was completed over nine weeks, including the reading procedure, implementing pre and post-tests, and the questionnaire in the first semester of 2010 - 2011 academic year. The scores of the groups are compared using one-way analyses of variance (ANOVA) for independent samples, post hoc Scheffé tests for multiple comparison, t-test for independent samples, and paired samples t-tests using SPSS 16.0 version. The outcomes of the statistical analyses revealed that SSR and RWL sessions led to similar gain scores in the short-term, after three weeks on post-test-1; whereas RWL group students outperformed SSR and control group students on post-test-2, at the end of six-week period. Results of within group analyses showed that students in one of the experimental groups improved their scores after SSR and RWL sessions, while students in the other experimental group were able to do that only after RWL. In addition, SSR and RWL group students performed much better on both tests than the control group students who didn?t participate in the reading / listening sessions. The findings of the research provided evidence that the amount of exposure to reading played an important role on improving students? reading comprehension, listening to the audio recordings of texts was helpful to support reading, SSR and RWL sessions resulted in positive changes on the students? opinions and increased their awareness in reading in English. As a conclusion, it is suggested that an integrated practice of silent reading and reading while listening should be used in the lessons in order to enhance the reading comprehension development of EFL learners.Key words: Reading, Reading comprehension in EFL, Sustained Silent Reading (SSR), Reading- While- Listening (RWL).