Tez No İndirme Tez Künye Durumu
293806
Extracting semantic building models from aerial stereo images and conversion to CityGML / Hava fotoğraflarından semantik bina modellerinin çıkartılması ve CityGML?e dönüştürülmesi
Yazar:AHMET ŞENGÜL
Danışman: DOÇ. DR. HANDE DEMİREL ; PROF. DR. THOMAS H. KOLBE
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Geomatik Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
136 s.
Üç boyutlu şehir modelleri, şehir detaylarının ve şehirlerde ki cisimlerin sayısal gosterimleridir. Bir şehir hakkında bilgi alabilmek için çeşitli kaynaklardan veri elde edilmesi gereklidir. Bu veriler LIDAR, lazer tarama, geleneksel ölçme yöntemleri, uydu ve hava fotoğraflarından yararlanılan çeşitli yöntemler yardımı ile elde edilir. Üç boyutlu Cografi Bilgi Sistemleri için toplanan veriler mekansal modelleme, coğrafi analizler, 3B görsellik ve simülasyon uygulamalarında kullanılır. Coğrafi verinin toplanması bir coğrafi bilgi sisteminin yaratılması ve onarımı için en önemli aşamalardan biridir. Elde edilen verilerin coğrafi, topolojik, mekansal ve görünüş özelliklerini amaca en uygun şekilde, arasında ki ilişkileri ve sınıfları ile birlikte CityGML veri modeli içerisinde tanımlanır. Üç boyutlu görselleştirme ve çeveresel özelliklerin analizi şehir projelerinin etkili olarak erişiminin önemli bir yoludur.Yapılan projesinin ana amacı fotogrametrik methodlar kullanılarak olusturulan model ile ve XML veri depolama yöntemi temelli çalışan ve sanal 3D şehir modellerinin uzantısı olan CityGML veri modeli arasında bulunan boşluğu doldurmaktır. Ana problem, fotogrametrik yöntemler ve CıtyGML ki 3D şehir modellerinin sunumu için yaygın bir bilgi modeli arasındaki bağlantıyı nasıl yaratılacağıdır. Bu belirtilen boşluğu giderebilmek için FME adlı program tez çalışması sırasında kullanılmıştır. Bununla birlikte, photogrametrik yontemlere ait veri modeli UML diyagramı kullanılarak oluşturulmuştur. Ek olarak, CityGML bina modeli tez çalışması içinde gereksinimler dogrultusunda CityGML'in tanımlama dökümanında ki bina modelinden indirgenerek hazırlanmıştır.Bu çalışmanın sonucunda, fotogrametrik yöntemler ve CityGML arasındakı boşluk bir dönüşüm programı olan FME tarafından doldurulmuştur. Ayrıca, fotogrametrik yöntemler ile oluşturulan bina modeli yaratılmış ve CityGML bina modeli ile karşılaştırılmıştır. Bu modeller arasındaki farklılıklar ve benzerlikler belirlenmiş ve daha kolay anlaşılması için bu modeller birbirileri ile ilişkilendirilmiştir.
3D City Models are digital representations of the Earth?s surface and related objects belonging to urban areas. In order to get information about a city it is necessary to collect data from different sources. There are several methods of collecting the data such as LIDAR, laser scanning, surveying measurements, aerial and satellite images?etc. The 3D GIS data collected using with 3D geographic imaging can be used for spatial modeling, GIS analysis, 3D visualization and simulation applications. The collection of geographic data is of primary importance for the creation and maintenance of a GIS. CityGML defines the classes and relations for the most relevant topographic objects in cities and regional models with respect to their geometrical, topological, semantical and topological properties. 3D visualization and analysis of environmental properties is an efficient way of accessing the impact of urban projects.The main purpose of the thesis is to fill the gap between photogrammetric methods and CityGML data model which is XML (eXtensible Markup Language) based format for the storage and exchanged of virtual 3D city models. The main problem is how to create a link between the photogrammetric methods and CityGML which is a common information model for the representation of 3D urban objects. In order to fıll the gap FME (The Feature Manipulation Engine) is used during the thesis study. Furthermore, data model of photogrammetric methods has defined using UML (Unified Modeling Language) diagram. Additionally, building data model of CityGML is minimized from the specification document depending on the requirements of the thesis work.As a result of this study, the gap between photogrammetric methods and CityGML has been filled with FME the is conversion program. Moreover, the building model of photogrammetric methods has been created and also it is compared with CityGML building model. The differences and similarities of those models have also defined and also they mapped eachother with usıng UML diagram in order to understand better with the possible relations.