Tez No İndirme Tez Künye Durumu
160402 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Alman Çocuk Edebiyatı'nda Türkçe'ye çevrilen örneklerin çeviribilimsel açıdan incelenmesi: Angela Sommer Bodenburg'un "Küçük Vampir" eseri / Studies of translated samples from German Child Literature into turkish from the aspect of translation skills: Angela Sommer Bodenburg's "The Little Vampire"
Yazar:NEVAL ZİVTCİ
Danışman: DOÇ.DR. EDELTRUDE ÖZDEMİR
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Alman Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Konu:Alman Dili ve Edebiyatı = German Linguistics and Literature
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
588 s.
Özet Bu çalışmada çocuk edebiyatının çevirisinde en sık karşılaşılan güçlükler ve bu güçlükler sonucunda doğan hatalar tarafsız bir metod aracılığıyla saptanmaya ve çözüm yollan üretilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünü, bu güne kadar geliştirilen çeviribilim kuramları ve çocuk edebiyatının çevirisi ile ilgili kuramsal yaklaşımlar, Türkiye'deki çeviri faaliyetleri, çeviri çocuk edebiyatının ülkemizdeki gelişim tarihi, incelenecek eserlerin çocuk edebiyatındaki yeri ve önemi, çeviri eleştirisine kuramsal yaklaşımların ele alındığı kuramsal çerçeve oluşturmaktadır. İkinci bölümünü ise, ele alına iki kitabın başından, ortasından ve sonundan örneklem olarak alınan onar sayfanın belirlenen metot aracılığıyla analiz edilmesi ve elde edilen bulguların değerlendirilmesi oluşturulmaktadır. Bulguların değerlendirilmesi sonucunda her iki eserde de en sık yapılan hatanın cümledeki bir kelimenin kendi anlamı dışında başka bir kelime ile karşılanması olduğu görülmüştür. Her iki çeviride de deyimler ve kelime oyunları kaynak dildeki düz anlamlarıyla karşılanmış, ayrıca iki dilin karşılıklı etkileşiminden kaynaklanan hatalara da (Interferenz Fehler) rastlanmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgular çevirmenlerin en fazla deyimleri, kelime oyunlarını ve ünlemleri hedef dilde karşılarken problem yaşadıklarını ortaya koymuştur. 572
Abstract In this study, the most common difficulties in the translation of child literature and errors rose because of these difficulties were tried to be detected by the mean of an impartial method and solution ways were tried to be produced. The first part of the study is composed of; traslationscience theories that have been progressed so far and theoretical approaches related to the translation of child literature, translation activities in Turkey, the history of development of translated child literature in our country, the place and the importance of works that will be examined, the theoretical framework in which the theoretical approaches to translation critics have been treated. In the second part is composed of; the analysis often pages of samples taken from the begining, middle and the last parts of the two treated books by the determined method and the evoluation of the obtained findings. In the evaluation of the findings, it has been seen that the most common error in both works was the use of the words that did not have its exact meaning. In both translations, idioms and word games were matched with the plain meanings in the source language, additionally the errors were seen because of the counter interaction of both languages. In this study, the obtained findings indicated that the translators mostly face with problems when they match the idioms, word games and exclamations in the target language. 574