Tez No İndirme Tez Künye Durumu
97218
1990`lı yılların Türk sinemasında sıradışı cinsel yaşantılar / Outrageous sexual experiences in the Turkish cinema of the 1990s
Yazar:FATMA OKUMUŞ ERGÜL
Danışman: PROF.DR. SITKI M. ERİNÇ
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sinema Televizyon Ana Bilim Dalı
Konu:Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:Cinsellik = Sexuality ; Sinema = Cinema ; Türk sineması = Turkish cinema
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
1177 s.
11 YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZU 1990'LI YILLARIN TÜRK SİNEMASINDA SIRADIŞI CİNSEL YAŞANTILAR Fatma OKUMUŞ ERGÜL Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos 2000 Danışman: Prof. Dr. Sıtkı M. ERİNÇ Çalışmanın ana eksenini, Türkiye'nin entelektüel yaşamında bir anlamda "keşfedilen" birey ve cinsellik konularından cinselliğin, 1990'h yılların Türk sinemasında hangi sıradışı vurgu noktalarına değinildiğinin belirlenmeye çalışılması oluşturmaktadır. 1990'h yıllarda, Türk sinemasında ele alman sıradışı cinsel yaşantıların irdelenmesi, cinselliğe tek boyutlu bir bakış açısıyla yaklaşıldığında birtakım eksiklikleri de beraberinde getirecektir. Bu noktadan hareketle, çalışma içerisinde ele alınan filmlerin görece daha bütünlüklü olarak incelenebilmesi amacıyla, "Cinselliğin Toplumsal Tarihi", "Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi" ile "1990'lı Yılların Türk Sinemasında Sıradışı Cinsel Yaşantılara İlişkin Sunumlar Ortaya Koyan Filmler" üst başlıktan altında derlenen tartışmalar, sanatsal yapıyla birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır. 1990'h yıllarda çekilen Türk filmlerinden, genel olarak cinselliği asıl tema gibi işleyen filmler arasında, sıradışı cinsel yaşantılarla ilgili öğelere ilişkin sunumlar ortaya koyan filmler "Sıradışı Fahişelerin Yaşantıları" ve "Sıradışı Cinsel Yaşantılar" başlıkları altında gamlandırılarak ve her film, "Filmin Yapım Bilgileri", "Filmin Özeti", "Filmde Sunulan Kişilerin Birbirleriyle Olan İlişkileri", "Filmde Sunulan Sıradışı Cinsel Yaşantılarla İlgili Öğeler" alt başlıklarında incelenmiştir. Araştırmanın sonuç bölümünde, elde edilen bulgular doğrultusunda, söz konusu filmlerin Türk sinema tarihi açısından genel bir değerlendirmesi sunulmuştur. Böylelikle, 1990Tı yıllarda Türk sinemasında sıradışı cinsel yaşantılara ilişkin değiniler belirlenmeye çalışılmıştır.
Ill ABSTRACT OUTRAGEOUS SEXUAL EXPERIENCES IN THE TURKISH CINEMA OF THE 1990S Fatma OKUMUŞ ERGÜL Cinema and Television Field The Institution of Social Sciences, Anadolu University, August 2000 Advisor: Prof. Dr. Sıtkı M. ERİNÇ This study mainly features subjects ranging from 'the individual and sex', which is, in a way, 'discovered' in the intellectual life in Turkey, to the study of determining which unusual emphatic aspects were highlighted in the Turkish cinema of the 1900s. Scrutinising the outrageous sexual experiences dealt with in the Turkish cinema of the 1900s does bring up some shortcomings together with itself when approached with one- dimensional point of view. Considering this point, so that the films made can be looked into respectively more thoroughly, the discussions in question, having been tackled under the headings such as "The Social History Of Sex", "The History Of Sex In Turkish Cinema" and "The Conveyances Of The Outrageous Sexual Experiences In The Turkish Cinema Of The 1900s", were evaluated with a point of view of 'artistic construction'. Among the Turkish films made in the 1900s and generally dealing with sex as if it were their real theme, those revealing some elements as to the outrageous sexual experiences were sorted out under the titles of "The Experiences Of Outrageous Prostitutes" and "The Outrageous Sex Experiences", and each film was scrutinised under such subtitles as "Information About The Construction Of The Film", "The Abstract Of The Film", "The Relationships Between The Members Of The Cast In The Film", "The Factors Of The Outrageous Sexual Experiences Exposed In The Film". In the conclusion part, a general assessment of the films in question was made in terms of the history of the Turkish cinema in the light of the results found out. Hence, what was conveyed in the outrageous sexual experiences in the Turkish cinema of the 1900s was tried to be determined.