Tez No İndirme Tez Künye Durumu
377812
A city transformed: War, demographic change and profiteering in Kayseri (1915-1920) / Bir kentin dönüşümü: Kayseri'de savaş, demografik değişim ve vurgunculuk (1915-1920)
Yazar:OYA GÖZEL DURMAZ
Danışman: DOÇ. DR. FERDAN ERGUT
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:Emval-i metruke = Emval-i metruke ; Ermeni tehciri = Armenian deportation ; Ermeniler = Armenians ; Kayseri = Kayseri ; Mühtedi = Convert
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2014
310 s.
Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı süresince yaşanan demografik dönüşüm Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temellerinden biri olmuştur. Söz konusu dönüşüm Ermeni tehciri, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi ve birbirini izleyen savaşlar dizisi boyunca yaşanan ölümler gibi nedenlerden kaynaklanmıştır. Bu süreçte bugünkü Türkiye topraklarında yaşayan nüfusun yapısında çok ciddi değişimler meydana gelmiştir. Nüfus kompozisyonunda yaşanan bu köklü dönüşüm siyasi açıdan Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu çok önemli bir döneme denk gelmiştir. Dolayısıyla yaşanan demografik dönüşüm süreci, yeni kurulan Cumhuriyetin sosyo-ekonomik temelleri üzerinde de çok önemli etkilerde bulunmuştur. Bu çalışma yaşanan demografik değişimin, özellikle de Ermeni tehcirinin, Kayseri sancağı üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerini analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda da, sürecin yerelliklerde şekillenmesinde yerel güçlerin özelliklerinin belirleyici bir role sahip olduğu varsayımı üzerinden hareket edilmiştir. Bu tez şu soruları cevaplaya çalışmıştır: Osmanlı hükümetinin nüfus politikaları, özellikle de Ermeni tehciri, Kayseri'de nasıl uygulandı? Şehrin toplumsal ve iktisadi özellikleri ile yerel yöneticilerin karakteri gibi yerel dinamikler ve faktörler bu politikaların uygulanmasını ne dereceye kadar şekillendirdi? Son olarak da, bu demografik değişimin Kayseri sancağında yaşayan insanların toplumsal ve iktisadi hayatları üzerinde ne gibi etkileri oldu? Anahtar Kelimeler: Ermeni Tehciri, Emval-i Metruke, Kayseri, İhtida
One of the foundational origins of the Turkish Republic was the drastic change in the demographic composition of Anatolia following the Balkan Wars of 1912-1913 and World War I. This change was a result of factors such as the deportation of Armenians, the exchange of populations between Turkey and Greece and the high number of deaths in successive wars. All of them greatly altered the composition of the population. The change in the demographic composition of Turkey corresponded to a significant era in Turkish history: the collapse of the Ottoman Empire and the establishment of the Turkish Republic as a nation state. Thus, this process of demographic transformation became significant in the socio-economic foundation of the new Republic. The present study aims to analyze the socio-economic impacts of this demographic change, especially Armenian deportation, on the sanjak of Kayseri. In this respect, it starts with an assumption that the characteristics of the local forces had a decisive role in the development of the process in the localities. The basic questions that this dissertation addresses are: How were the population policies of the Ottoman government, especially Armenian deportation, implemented in Kayseri? To what extent the local dynamics and factors, like the social and economic features of the city, and the character of the governors, shaped the execution of these policies? Finally what were the implications of this demographic transformation on the social and economic life of the inhabitants of Kayseri? Keywords: The Armenian Deportation, Abandoned Properties, Kayseri,Conversion to Islam