Tez No İndirme Tez Künye Durumu
281710
Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası'nın Türk populasyonu için adaptasyonu / Adaptation of Addenbrooke's Cognitive Examination Revised to Turkish population
Yazar:SİNEM YILDIZ
Danışman: PROF. DR. İ. HAKAN GÜRVİT
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sinir Bilimi Ana Bilim Dalı / Sinirbilim Bilim Dalı
Konu:Nöroloji = Neurology ; Psikoloji = Psychology
Dizin:Adaptasyon-psikolojik = Adaptation-psychological ; Bilişsel değerlendirme sistemi = Cognitive assessment system ; Bilişsel işlev = Cognitive function ; Testler = Tests ; Türk toplumu = Turkish society
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
77 s.
Demansta erken teşhis koymak ve demans türleri arasında ayrım yapabilmek üzere,kısa sürede uygulanabilecek ve zorlu bir eğitim süreci gerektirmeyen ancak hassas ve spesifik bir teste duyulan ihtiyaç literatürde sıklıkla b ildirilmektedir. İlgili çalışmalar göz önünde bulndurulduğunda ACE-R'ın bu ihtiyacı karşılamakta iyi bir aday olduğu gözlenmektedir.Amaç: Bu çalışmada amaç ACE-R'ın Türk populasyonu için adaote edilmesidir.Gereç ve yöntem: ACE-R Türkçe versiyonu oluşturulmuş ve % 58.3'ü (n=119) kadın, % 41.7'si (n=85) erkek olmak üzere toplam 204 kişiye uygulanmıştır. Kontrol grubu, katılımcıların % 37.3'ünü (n=76), Hafif kognitif bozuk teşhisi almış olanlar (HKB) % 22.1'ini (n=45), Alzheimer hastalığı (ALZ) teşhisi almış olanlar ise % 40.7'sini (n=83) oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalamaları kontrol grubu için 69.64 (Ss=10.62), HKB için 70.07 (Ss=7.09), ALZ için 73.08 (Ss=9.20); eğitim yılı ortalamaları kontrol grubu için 10.09 (Ss=3.40), HKB için 9.78 (Ss=3.87) ve ALZ için 8.40 (Ss=3.80) olarak belirlenmiştir.Bulgular: ACE-R toplam puanı ve alt test puanlarının grupları birbirinden ayırabildiği gözlenmiştir. Çalışma sonucunda kontrol-ALZ ayrımı için kesme noktası kadınlar için 73 (sensitivite:91, spesifite:80) erkekler için 70 (sensitivite:100, spesifite:82) ;ALZ-HKB ayrımı için kesme noktası 69 (sensitivite:84, spesifite:76) olarak belirlenmiştir.Sonuç: Bulgular, testin klinikte kullanılabileceğini göstermektedir. İlerleyen çalışmalarda frontotemporal demans tanısı almış hasta grubunun da analize katılması düşünülmektedir.
There is a clear need for brief, easy to practice in clinical settings, sensitive and specific cognitive screening test. Researches in the literature indicate that ACE-R seems to be a good candidate to overcome this need in neuropsychology and neuroscience area.Material and method:Turkish version of ACE-R is applied to 119 women and 85 men. Study groups are consisted of 76 control, 45 MCI and 83 AD patients. There is no significant diffrence among groups in age, gender and education.Results:ACE-R total and subtests can differentiate the groups from each other. As a result cut-off point for women is 73 (sensitivity:91, specifitey:80) and 70 (sensitivity:100, specifitey:82) to differentiate kontrols from AD and 69 (sensitivite:84, spesifite:76) to differentiate AD from MCI.Conclusion: The results indicate that ACE-R can be used in clinics the differentiate both AD from MCI and normal people from the diseased. It is being planned to design another study which includes FTD patients to test the suggested VLOM ratio to differentiate the AD from FTD.