Tez No İndirme Tez Künye Durumu
262551
1354 numaralı - 1315 (1898) tarihli Görele kazası mahkeme-i şeriyesine mahsus tescil-i vekalet defteri transkripsiyon ve değerlendirilmesi / Transcription and interpretation of Görele district cannonical court agency registration book numbered 1354 and dated 1315 (1898)
Yazar:AYFER İPŞİR ALBAYRAK
Danışman: PROF. MAHİR AYDIN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:19. yüzyıl = 19. century ; Giresun-Görele = Giresun-Görele ; Mahkeme kararları = Court decisions ; Osmanlı Devleti = Ottoman State ; Osmanlı Dönemi = Ottoman Period ; Şeriye sicilleri = Court registers
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
158 s.
Bu tezde, H. 1266-1329 (1849-1911) yıllarına ait Görele Şer`iyye Sicilleri koleksiyonunda yer alan "Görele Kazası Mahkeme-i Şer'iyyesine Mahsus 1354 Numaralı Tescil-i Vekâlet Defteri?nin, transkripsiyon ve değerlendirmesi yapılmıştır. Defter, Görele'deki şer`i mahkemeye intikal etmiş çeşitli davalar ve bunlarla ilgili kararları içermektedir.XIX. yüzyılda bir Anadolu şehri olan Görele'de iktisadî ve sosyal hayatın izlerini ve Görele'nin genel ve yerel tarihini defterin içeriğinden görmek mümkündür.
In this thesis, the Register of Şer`iyye, dated 1266-1329 A. H. (1849-1911), numbered 1354, existed amoung the collection of the Registers of Görele, has been analyses and transcribed. The Register contains different cases comming to Şer`i Court of Görele the verdicts given relating to them different topics.It is possible to see the signs of economic and social life of Görele an Anadolu city in XIX'th century and its general and local history.