Tez No İndirme Tez Künye Durumu
314856
A comparative analysis and overall evaluation of ELT coursebooks prepared in Uzbek, Turkish and English language teaching contexts in terms of communicative skills building / Özbekistan, Türkiye ve İngiltere?de basılan İngilizce öğretiminde kullanılan ders kitaplarının iletişimsel dil becerileri bağlamında karşılaştırmalı değerlendirmesi
Yazar:JAMOLA URUNBOEVA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MUAZZEZ YAVUZ KIRIK
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil becerileri = Language skills ; Dil öğretimi = Language teaching ; Kitaplar = Books ; Türkiye = Turkey ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Özbekistan = Uzbekistan ; Öğretim = Teaching ; İletişimsel dil öğretimi = Communicative language teaching ; İngilizce = English ; İngiltere = England
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
235 s.
Bu çalışmada Türkiye'de, Özbekistan'da ve İngiltere'de basılan ve sekizinci sınıflarda İngilizce öğretiminde kullanılan üç ders kitabı değerlendirilmiştir. Bunlar Özbekistan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Fly High English 8, Türkiye'de ilköğretimde kullanılan English Net 8 ve bu ders kitaplarının eksiklerini tamamlayıcı nitelikte kullanılan ve Oxford University Press tarafından basılıp dünya piyasasına sunulan Solutions Intermediate kitaplarıdır. Çalışmanın temel amacı yukarıda adı geçen ders kitaplarının iletişimsel dil becerilerini nasıl yansıttıklarını değerlendirmektir. Bu temel amaç doğrultusunda, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı'nın önemli hedeflerinden biri olan uluslararası öğrenci değişimi ve işbirliği bağlamında, öğrencilere İngilizce`de yeterlilik kazandırmada kullanılan bu ders kitapları hedefler ve müfredatlar da gösterdikleri ortaklık düzeyi açısından da karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. İngilizce ders kitaplarının zayıf ve güçlü yanlarının açığa çıkarılması, iletişimsel becerilerin geliştirilmesi bağlamında iyi bir ders kitabının standartlarını karşılama düzeyinin belirlenmesi, iki ülke müfredatındaki ortaklık düzeyini, amaç ve hedeflerin ne düzeyde aktarıldığının gösterilmesi ve etkili öğrenme için bu ders kitaplarının uygunluk düzeyinin, ya da ek kaynak/çalışmanın gerekliliğinin belirlenmesi bu çalışma bağlamında önemlidir. Bu çalışmada altı araştırma sorusu temel alınmıştır. Bunlar: Ders kitapları belirlenen hedeflere hangi düzeyde ulaşmışlardır? Hangi izlencelere göre hazırlanmışlardır? Ders kitaplarında yer alan becerileri geliştirmeye yönelik etkinlikler dengeli ve entegre bir şekilde verilmiş mi? Ders kitaplarında yeterli düzeyde özgün metin ve etkinlik kullanılmış mı? Ders kitaplarında iletişimsel dil etkinlikleri hangi düzeyde kullanılmıştır? Ders kitaplarının içeriğini belirleyen müfredat hedeflerinin ortaklık düzeyleri nedir? Bu çalışma artgörümlü araştırma yaklaşımıyla yapılmıştır. Sonuç olarak, Solutions Intermediate Student`s Book ders kitabı Fly High 8 ve English Net 8 ders kitaplarıyla karşılaştırıldığında daha iletişimsel yaklaşımla hazırlandığı görülmüştür. Çalışma değerlendirme ve sonuç bölümleriyle sonlandırılmıştır.Anahtar Kelimeler: İngilizce Ders Kitaplarının değerlendirilmesi, İngilizce Öğretimi, Yabancı Dil Olarak İngilizce
This study evaluated the three Eighth Grades Intermediate English CBs (CBs) published in Uzbekistan, Turkey and the UK. Fly High English 8 was published by the Ministry of Education of Uzbekistan, English Net 8 was published as a representative CB taught in the primary schools in Turkey, and Solutions Intermediate was published by Oxford University Press and is considered to be a commercial CB, which was selected as a supplementary one to compensate the other two CBs. The main purpose of the study is to evaluate how the above mentioned CBs reflect communicative skills building. Further, these CBs are analysed comparatively within the central question the extent to which these three CBs could have commonalities in skill objectives reflected in curriculums in terms of student`s mobility, since to equip students for the challenges of intensified international mobility and closer co-operation is the crucial objective of The Common European Framework of Reference. In this context revealing the strengths and weaknesses in the CBs, determining how well the CBs meet the standards of a good textbook in terms of communicative skills building, resolving to what extent do the CBs would expose commonalities in curriculums, aims and objectives and deciding whether they are suitable, or need supplementation for optimal learning is important for this study. Six research questions were addressed in this study: To what extent do the contents of the CBs meet the set objectives? What syllabuses do the CBs take up? Are skill practices in all three CBs presented in a balanced and in an integrated way? Do the CBs use authentic materials at an appropriate level? To what extent do the CBs use communicative activities and tasks? To what extent do the curriculums that the CBs are constructed accordingly reflect common objectives? The study is performed by a retrospective evaluation research design. As a result, in terms of communicativeness Solutions Intermediate Student`s Book is found to be more communicative comparing to Fly High 8 and English Net 8. The study concludes by drawing the implications and results of the evaluation.Key words: CB Evaluation, ELT, EFL