Tez No İndirme Tez Künye Durumu
199015
A cross-cultural comparison of the impact of human and physical resource allocations on students' mathematical literacy skills in the programme for international student assessment (PISA) 2003 / Uluslararası öğrenci değerlendirme programında (PISA 2003) insan ve fiziksel kaynakların öğrencilerin matematik okur yazarlığına olan etkisinin kültürler arası karşılaştırılması
Yazar:ÇİĞDEM İŞ GÜZEL
Danışman: PROF.DR. GİRAY BERBEROĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Matematik = Mathematics
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2006
377 s.
ÖZULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI'NDA(PISA 2003) İNSAN VE FİZİKSEL KAYNAKLARINÖĞRENCİLERİN MATEMATİK OKUR YAZARLIĞINA OLAN ETKİSİNİNKÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASIİş Güzel, ÇiğdemDoktora, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi BölümüTez Yöneticisi: Prof. Dr. Giray BerberoğluKasım 2006, 347 sayfaBu çalışmanın amacı, Türkiye, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Avrupa Birliğiaday ülkeleri olmak üzere farklı kültürlerde, insan ve fiziksel kaynaklarınöğrencilerin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programındaki (PISA 2003)matematik okur yazarlığına olan etkisinin incelenmesidir.2003 Uluslararası Öğrenci Başarı Belirleme Programı'nda (PISA) farklıperformans seviyeleri sergileyen üç farklı kültür için ayrı ayrı hiyerarşik lineermodelleme (HLM) analizi yürütülmüştür. Çalışmanın bulgularına göre, Türkiye veAvrupa Birliği üye ve aday ülkelerinde, matematik okur yazarlığında başarılı olanöğrencilerde bulunan nitelikler şöyle sıralanabilir: (1) üst sınıflarda bulunan, (2)evlerinde daha fazla eğitim kaynağı bulunan, (3) matematikte kendini yeterli görmeyeterlilikleri yüksek olan, (4) matematikte kaygı veya sıkıntı düzeyleri düşük olan,(5) matematikte özgüven düzeyleri yüksek olan, (6) ezberleme ve tekrar stratejilerinividaha az tercih eden ve (7) matematik derslerinde daha pozitif sınıf ortamı bulunanöğrencilerdir. Ayrıca, matematikte kendini yeterli görme yeterliliklerinin ortalamasıyüksek olan öğrencilerin bulunduğu okulların, matematik okur yazarlığında dahabaşarılı olduğu görülmektedir.Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde, sınıf düzeyinin ve matematikderslerindeki sınıf ortamının, matematik okur yazarlığına etkileri okuldan okuladeğişmektedir. Avrupa Birliği aday ülkelerinde ise sınıf düzeyine ve matematikderslerindeki sınıf ortamına ek olarak matematikte kendini yeterli görmeyeterliliğinin etkileri de okuldan okula değişmektedir. Bunlara ek olarak, Türkiye'deokul mevcudu ve okuldaki matematik öğrenci-öğretmen oranı, matematikderslerindeki sınıf ortamını etkilemekte; Avrupa Birliği aday ülkelerinde ise okulunakademik seçim ile ilgili özerkliği, sınıf düzeyini ve matematikte kendini yeterligörme yeterliliğini etkilemektedir.Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA),Matematik Okur Yazarlığı, Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM), Öğrenciye İlişkinEtkenler, Okula İlişkin Etkenler ve Türkiye, Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri.vii
ABSTRACTA CROSS-CULTURAL COMPARISON OF THE IMPACTOF HUMAN AND PHYSICAL RESOURCE ALLOCATIONSON STUDENTS? MATHEMATICAL LITERACY SKILLSIN THE PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT(PISA) 2003İş Güzel, ÇiğdemPh. D., Department of Secondary Science and Mathematics EducationSupervisor: Prof. Dr. Giray BerberoğluNovember 2006, 347 pagesThe purpose of the present study is to gain a more complete understanding ofthe impact of human and physical resource allocations and their interaction onstudents? mathematical literacy skills across Turkey, member and candidate countriesof European Union through the Programme for International Student Assessment(PISA) 2003.Hierarchical linear modeling (HLM) techniques were used separately forthree different cultural settings using the database of Programme for InternationalStudent Assessment (PISA) 2003. The results indicated that students in Turkey,member and candidate countries of European Union who performed higher on themathematical literacy assessment tended to have the following characteristics: (1)ivenrolled at higher grade levels, (2) more educational resources at home, (3) higherlevels of mathematics self-efficacy, (4) lower levels of mathematics anxiety, (5)more positive self-concept in mathematics, (6) less preferences for memorisationstrategies, and (7) more positive disciplinary climate in mathematics lessons. As theperformance of schools were considered, the higher average mathematics self-efficacy of students, the higher the mean school mathematical literacy performance.The influence on mathematical literacy assessment varied from school toschool with respect to grade level and disciplinary climate in mathematics lessons inTurkey and European Union countries, with respect to grade level, mathematics self-efficacy, and disciplinary climate in mathematics in European Union candidatecountries. Moreover, school size and mathematics student-teacher ratio at schoolinfluenced the disciplinary climate in mathematics lessons in Turkey; academicselectivity of the school influenced the grade level and mathematics self-efficacy inthe candidate countries of European Union.Key Words: Programme for International Student Assessment (PISA), MathematicalLiteracy, Hierarchical Linear Modeling (HLM), Student-Level Factors, School LevelFactors, and Turkey, member and candidate countries of European Union.v