Tez No İndirme Tez Künye Durumu
396514
Egzersiz yapan bireylerde beslenme durumu ve supleman kullanımının araştırılması / Research of supplement using and nutritional habits who makes exercise
Yazar:ALİ FATİH BABAL
Danışman: PROF. DR. FİLİZ AÇKURT
Yer Bilgisi: Haliç Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı
Konu:Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics
Dizin:Beslenme = Nutrition ; Beslenme durumu = Nutritional status ; Beslenme gereksinimleri = Nutritional requirements ; Beslenme incelemeleri = Nutrition surveys ; Egzersiz = Exercise ; Kaslar = Muscles
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
58 s.
Bu çalışma, İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan özel bir spor merkezinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında egzersiz yapan ve yaşları 18-45 arasında değişen, kadın-erkek toplam 100 birey ile yüz yüze anket görüşmesi yapılmış ve bireylerin beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve supleman kullanımı ile ilgili bilgilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan bireylere kişisel bilgileri, genel sağlık bilgileri, supleman kullanım durumları, fiziksel aktivite bilgileri, beslenme ve besin tüketim bilgilerini içeren altı bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında daha önce yapılmış olan anket sorularından faydalanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 paket programı ve BeBis (Beslenme Bilgi Sistemi) kullanılmış; çalışma verileri değerlendirilirken tamamlayıcı istatistiksel metotların yanı sıra niteliksel verilerin karşılaştırmasında ki-Kare, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız-T testi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonuçlarına göre, egzersiz yapan bireylerin %43'ü supleman kullanmaktadır. Supleman kullanımının erkeklerde daha fazla (%56,3) olduğu görülmektedir. Supleman kullanımının cinsiyete göre dağılımı istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Bireylerin supleman kullanım amacı çoğunlukla kas gelişimi (%62,3) ve yağ yakımı (%23,3) üzerine yoğunlaşmaktadır. Supleman kullanan bireylerin %90,7'si (n=39), suplemanlardan fayda gördüğünü ifade etmiştir. Bireylerin ifade ettiği faydalar sırasıyla kendini iyi hissetme (%34,9) , kas gelişimi (%20,9) ve kilo verme (%20,9) şeklindedir. Bireylerin eğitim durumu ve medeni durumunun supleman kullanımına etkisi anlamlı bulunmazken, yaşa göre supleman kullanımı anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak katılımcıların kullandığı suplemanların kas gelişimi ve kilo kaybı üzerine etkili olduğu söylenebilir.
This study was planned in a private fitness center which is in İstanbul, Üsküdar. The study was carried out had a face to face interview with 100 people who works out and between 18-45 years old. The aim of interview was to specify informations about nutritional habits, physical activity and supplement utilisation of the people. A survey form is practiced to the people which has been included six parts; personal details, general health informations, using of supplement situations, physical activity periods, nutritional habits and food consumption. It is benefited from the questions of surveys which are performed previously in the preparation of the survey questions. To make an analysis about datas SPSS 17.0 packet program and BeBis (Nutritional Data System) have used. Statistical methods have been used. In addition that, also chi-square has used to compare qualititave datas, one-way analysis of variance (ANOVA), and independent T analysis. According to the project results, 43% of people have been used supplements who has worked out. Mens' utilisation of supplement (%56.3) is more than women. Utilisaton of supplement has been meaningful according to sexes as statistical. Mostly, people use supplements for muscle growth (%62,3), and fat burning (%23,3). %90,7 (n=39) of people underlined that, supplements provide more benefits. The benefits for people are in order of; feeling good himselves/herselves (%34.9), muscle growth (%20,9), and loosing weight (%20,9). Finally, we mention about the supplements are effective on muscle growth and loosing weight. In addition that, utilisation of supplement is not meaningful on peoples' education status and marital status, age statu is meaningful for utilisation of supplement.