Tez No İndirme Tez Künye Durumu
461617
%20 mannitol ve %3 NaCl sıvılarının koagulasyon parametreleri üzerine etkisinin in vitro ortamda karşılaştırılması / A comparison of the effects of 20% mannitol and 3% NaCl on coagulation parameters in vitro
Yazar:BİLGE ŞENCAN
Danışman: PROF. DR. İBRAHİM ÖZKAN AKINCI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Konu:Anestezi ve Reanimasyon = Anesthesiology and Reanimation
Dizin:Hemostaz = Hemostasis ; Kan pıhtılaşması = Blood coagulation ; Koagülantlar = Coagulants ; Mannitol = Mannitol ; Salin solüsyonları-hipertonik = Saline solution-hypertonic
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2017
51 s.
Amaç: ROTEM kullanılarak %20 mannitol ve %3 NaCl sıvılarının koagulasyon parametreleri üzerine etkisinin in vitro ortamda karşılaştırılması Metod: 15 gönüllüden 20 'şer mL kan örneği alındı. Her grup için 2 ' şer mL kan örneği rotasyonel tromboelastometri (ROTEM) ve hemogram analizi için sırasıyla polipropilen ve EDTA'lı tüplere alındı. Tüm kan numuneleri gruplara uygun test solusyonları ile seyreltildi. Grup C (control): sadece kan örneği, Grup M (mannitol): kanda %7 hacimde %20 mannitol konsantrasyonu, Grup HS (Hipertonik Salin): kanda %7 hacminde %3 NaCl (hipertonik salin) konsantrasyonu, Grup M/H (Mannitol ve HES): kanda %6 hacminde %20 mannitol ve %8 hacminde HES konsantrasyonu, Grup HS/H (Hipertonik Salin ve HES): kanda %6 hacminde %3 NaCl (Hipertonik Salin) ve %8 hacminde HES konsantrasyonu olacak şekilde hazırlandı. Tromboelastometri analizleri kan alındıktan sonraki iki saat içinde yapıldı. İnTEM ile pıhtılaşma zamanı (CT), pıhtı oluşma zamanı (CFT) ; ExTEM ile pıhtılaşma zamanı (CT), pıhtı oluşma zamanı (CFT), maksimum pıhtı sertliği (MCF); FibTEM ile maksimum pıhtı sertliği (MCF) parametreleri otomatik olarak ölçüldü. Bulgular: ExTEM CT değeri M/H grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak uzun bulundu. ExTEM CFT medyan ve persentil değerleri: grup C: 85s (70-95s), grup M : 115s (94-128s), grup HS: 102s (84-114s), grup M/H: 128s (110-144s), grup HS/H: 118s (107-132s). Tüm çalışma gruplarında FibTEM MCF değerleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü ve FibTEM MCF değerlerine göre grup M ile grup HS arasında anlamlı farklılık vardı. Sonuç: Bu sonuçlar; %20 mannitol ve %3 NaCl ile oluşan koagulasyon bozukluklarının esas olarak fibrinojen ve fibrin arasındaki nihai etkileşime bağlı olduğunu gösterdi. Sonuçlarımız, kraniyal cerrahi sırasında koagülasyon açısından % 3 HS kullanımının % 20 manitol kullanımından daha uygun olduğunu gösterdi. Anahtar kelimeler: Nöroanestezi, %20 mannitol, %3 NaCl, koagülasyon
Objective: To compare the effect of 20% Mannitol and 3% NaCl on blood coagulation in vitro using ROTEM. Methods: Twenty-mL blood samples were obtained from 15 volunteers. In each group, 2 mL blood samples were collected into both polypropylene tubes and EDTA tubes for rotational thromboelastometry (ROTEM) and hemogram analysis, respectively. After sampling, all blood samples were diluted with test solutions. Group C (control): Only blood, Group M (Mannitol): 7% vol 20 % mannitol concentration in the blood, Group HS (Hypertonic Saline): 7% vol 3 % hypertonic saline (NaCl) in the blood, Group M/H (Mannitol and HES): 6% vol 20 % mannitol concentration and 8% vol HES in the blood, Group HS/H: (Hypertonic Saline and HES): 6% vol 3 % hypertonic saline concentration and 8% vol HES in the blood. Thromboelastometry coagulation analysis was performed within 2 hours of blood withdrawal. The following thromboelastometry parameters were measured automatically: clotting time (CT) and clot formation time (CFT) with InTEM, CT, CFT and maximum clot firmness (MCF) with ExTEM, and MCF with FibTEM. Results: The ExTEM CT value was found significantly longer in the M/H group than in the controls. The ExTEM CFT median and percentile values were group C: 85s (70-95s), group : 115s (94-128s), group HS: 102s (84-114s), group M/H: 128s (110-144s), group HS/H: 118s (107-132s). In all study groups, FibTEM MCF values were significantly lower than the control and also there was a significant diffrence between group M and group HS acording to FibTEM MCF values. Conclusion: These results indicated that whole-blood coagulation disorder induced by mannitol and HS is mainly dependent on the final interaction between fibrinogen and fibrin. Our results may indicate that 3% HS is more suitable than 20% mannitol during cranial surgery in terms of coagulation. Key Words: Neuroanesthesia, 20% mannitol, 3% NaCl, coagulation