Tez No İndirme Tez Künye Durumu
328564
2008 küresel krizi sonrası Avrupa'da yükselen popülist hareketler / Rising populist movements in Europe in the wake of the 2008 global crisis
Yazar:MUSTAFA İSLAMOĞLU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MURAT ÇETİN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Birliği Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics ; Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:Avrupa Birliği = European Union ; Ekonomik kriz 2008 = Economical crisis 2008 ; Halk hareketi = People's movement ; Halkçılık = Populism ; Kriz = Crisis ; Küresel kriz = Global crises ; Popüler kültür = Popular culture ; Siyaset sosyolojisi = Political sociology
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
229 s.
En yıkıcı etkisini kıta Avrupa'sında gösteren 2008 küresel finans krizi, 1929 Büyük Bunalımı'ndan bu yana yaşanan en büyük iktisadi şoktur. İkinci Dünya Savaşı'nda birbirleri ile savaşan ulusları bir araya getiren Avrupa Birliği (AB) açısından krizin yalnızca mali değil siyasal ve sosyal alanlarda da önemli sonuçları söz konusu olmuştur. İşsizliğin büyük oranlarda arttığı Avrupa'da nasyonal popülist partiler, krizi ulusalcı ve AB karşıtı söylemlerinin merkezine oturtarak siyaset sahnesinde daha etkin bir konuma erişmişlerdir. Söz konusu partilerin konjonktürel olarak artırdıkları bu etkinliğin yapısal bir hal alması riski AB uluslarının geleceğine ve bütünleşmesine yönelik en büyük tehditlerden birisidir.Anahtar kelimeler: Nasyonal Popülizm, Popülist Hareketler, Finansal kriz, Avrupa Birliği.
The greatest shock since the Great Depression of 1929 is the 2008 global financial crisis showing its most devastating impact on continental Europe. The European Union (EU), which unifies the nations that once fought against each other during World War II, experienced an economic crisis with crucial consequences that are not only financial but political and social as well. In Europe where the unemployment rate rose dramatically, the national populist parties gained a more active position on the political scene by focusing on the crisis in their Eurosceptic and nationalist discourse. One of the most crucial threats for the future and integration of EU nations is the danger that the power gained cyclically by the parties in question may turn into a structural fact.Keywords: National populism, Populist movements, financial crisis, European Union.Keywords: National populism, Populist movements, financial crisis, European Union