Tez No İndirme Tez Künye Durumu
67958
Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması / Exergy analysis for a power plant
Yazar:PERİHAN ERDURANLI
Danışman: Y.DOÇ.DR. MEHMET KOPAÇ
Yer Bilgisi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:Ekserji = Exergy ; Enerji santralleri = Power plants
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
100 s.
ÖZET Yüksek Mühendislik Tezi ENERJİ SANTRALINA EKSERJİ ANALİZİNİN UYGULANMASI Perihan ERDURANLI Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KOPAÇ Temmuz 1997, 85 sayfa Mevcut bir enerji santralı üzerinde, tesisten alınan gerçek işletme verileri kullanılarak enerji ve ekserji analizleri uygulanmıştır. Santralda enerji ve ekserji analizleri ünite ünite uygulanarak, her ünitenin giriş ve çıkışlarındaki toplam ekserj ileri (termomekaniksel ekserji + kimyasal ekserji) ve kayıp ekserj ileri belirlenmiştir. Tesiste ekserji kayıplarının akış, yanma, ısı transferi ve baca gazlarından olduğu düşünülmüştür. Herbir ünitenin enerji ve ekserji kayıpları belirlenip birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Tesis üzerinde yapılmış olan enerji ve ekserji analizi sonucunda; en büyük enerji kaybının kondenserde, ekserji analizi sonucunda da en büyük ekserji kaybının kazanda meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda en sağlıklı sonuç ekserji analizi sonucudur ve buna göre de verim artışı için, iyileştirme çalışmalarının kazanda yapılması gerektiği neticesine varılmıştır.ÖZET (Devam Ediyor) Anahtar Sözcükler: Ekserji, enerji santralı, termomekaniksel ekser j i, kimyasal ekserji
ABSTRACT Master of Science Thesis EXERGY ANALYSIS FOR A POWER PLANT Perihan ERDURANLI Zonguldak Karaelmas University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Mechanical Engineering Thesis Advisor: Assist. Prof. Dr. Mehmet KOPAÇ July 1997, 85 pages Energy and exergy analysis have been applied to an existing power plant using the real operating parametres. The total input and output energy and exergy (thermomechanical+chemical exergies) and the exergy losses have been determined for each unit in the plant by applying the energy and exergy analysis. The exergy losses considered here are due to flow, combustion, heat transfer and the steck gases. The energy and exergy losses were compared with each other for each unit. It was concluded that the greatest energy loss occures at the condencer based on the energy analysis and that the greatest exergy loss occures at the boiler based on the exergy analysis. According to these results, the results from exergy analysis are more occurate and it is recommended that the necessary improvements must be made at the boiler in order to increase the efficiency of the power plant.ABSTRACT (Continued) Key Words : Exergy, power plant, thermomechanical exergy, chemical exergy. Science Code: 625.04.01; 625.04.04; 625.05.01 VI