Tez No İndirme Tez Künye Durumu
76105 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Using critical approach in geographical reserach: An attempt to analyze the transforming nature of production and reproduction in Denizli / Coğrafya alanında yeni bir yaklaşım ve araştırma yöntemi olarak eleştirel gerçeklik: Denizli'de üretim ve yeniden üretimin değişen yapısı
Yazar:ASUMAN ERENDİL
Danışman: PROF. DR. AYDA ERAYDIN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Konu:Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
Dizin:Denizli = Denizli ; Endüstri bölgesi = Industrial area ; Endüstriyel gelişme = Industrial development ; Üretim = Production
Onaylandı
Doktora
İngilizce
1998
297 s.
öz COĞRAFYA ALANINDA YENİ BİR YAKLAŞIM VE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ OLARAK ELEŞTİREL GERÇEKÇİLİK: DENİZLİ'DE ÜRETİM VE YENİDEN ÜRETİMİN DEĞİŞEN YAPISI Erendil, Asuman Doktora, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ayda Eraydın Temmuz 1998, 284 sayfa Bu tez çalışmasının iki temel hedefi bulunmaktadır. İlki, özellikle 1980'lerden sonra Denizli'deki tekstil sektöründe görülen hızlı gelişmenin incelenmesi ve bu gelişmenin dünyanın gelişmiş ya da azgelişmiş ülkelerindeki 'sanayi bölgeleri' deneyimleri çerçevesinde değerlendirilmesidir. İkinci hedef ise, eleştirel gerçekçilik kuranımın ontolojik ve epistemolojik yaklaşımının, positivist bakış açısına üstünlüğünün tartışılması ve buna uygun bir araştırma metodolojisinin geliştirilerek coğrafya alanında denenmesidir. Bu bakış açısı çerçevesinde, ortaya atılan sorular alan araştırması sırasında ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda Denizli'deki gelişim sürecini açıklamaya çalışan birtakım tezler öne sürülmekte ve diğer ülke deneyimleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Bu tezlerin bir kısmı yalnızca incelenen alana özgü açıklamaları içerirken, diğerleri Denizli'ye benzer özellikler taşıyan diğer bölgelerle ilgili öngörüler sunmaya çalışmaktadır. Anahtar Kelimeler: Eleştirel Gerçekçilik, Yapı, Bağlam, Sanayi Bölgeleri iv
ABSTRACT USING CRITICAL REALISM IN GEOGRAPHICAL RESEARCH: AN ATTEMPT TO ANALYZE THE TRANSFORMING NATURE OF PRODUCTION AND REPRODUCTION IN DENİZLİ Erendil, Asuman Ph.D., Department of City and Regional Planning Supervisor: Prof. Dr. Ayda Eraydın July 1998, 284 pages This thesis has two objectives. The first objective is to explain the transformation experienced in the textile sector in Denizli, especially after 1980s, with refence to the experience in other 'industrial districts' in different countries, either developed or developing. The second objective is to show the merits of critical realism as sn ontological and epistemological position compared to the previous positivistic approaches in geographical research and attempt to propose a methodology guided by this position. While conducting a research in this framework of thought, the questions that should be asked have appeared in the practice of research. As an answer to these questions several theses are found to be important in explaining the transformation in Denizli. Some of these are unique outcomes and some of them can be put forward as general propositions for regions sharing similar characteristics with Denizli. Keywords: Critical Realism, Structures, Context, Industrial Districts III