Tez No İndirme Tez Künye Durumu
118896 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Yetiştirme yurdunda yaşayan spor yapan ve spor yapmayan gençlerin toplumsallaşmasında sporun yeri / Effect of sport on the socialization consist of children who live in orphanege
Yazar:ORHAN ERDOĞAN
Danışman: Y.DOÇ.DR. CENGİZ ALTINOK
Yer Bilgisi: Mersin Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Konu:Spor = Sports
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
1088 s.
ÖZET Bu çalışma, yetiştirme yurdunda yaşayan gençlerin toplumsallaşmasında sporun etkisini araştırmak amacıyla düzenlenmiştir. Katılımcılara uygulanan veri aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yetiştirme yurdunda yaşayan gençlerin toplumsallaşmasında sporun yerini belirlemek amacıyla düzenlenen anket yer alırken, ikinci bölümde ise spor yapan ve spor yapmayan gençlerin kişilik eğilimlerini belirlemek amacıyla kullanılan otoriteryen kişilik eğilimi ölçeği kullanılır. Bu ölçek "başkalarıyla ilişkilere açıklık durumu", "hoşgörü düzeyi" ve "katılık ve değişime açık olma" olarak isimlendirilen alt ölçeklere sahiptir. Araştırmaya katılan yetiştirme yurdunda yaşayan spor yapan ve spor yapmayan gençlerin toplumsallaşmasında sporun yeri ile ilgili yapılan anket sonucunda elde edilen verilere göre spor yapan gençlerin çevrelerinde gelişen sorunlara çözüm bulmada başarılı oldukları ve grup içerisinde lider konumda oldukları belirlenmiştir. Ayrıca spor yapan gençlerin spor yapmayan gençlere göre eğitim düzeylerini yükseltmede daha istekli oldukları belirlenmiştir. Spor yapan gençlerin özellikle seçilen mesleklerde öğretmenlik ve sporculuk birinci sırada geldiği belirlenmiştir. Spor yapan gençlerin spor yapma amacının kazanmak olduğu, spor yapmayan gençlerin ise amacının boş zamanı iyi değerlendirme olduğu belirlenmiştir. a* Otoriteryen kişilik eğilimi ölçeğinin "başkalarıyla ilişkilere açıklık durumu" ve "hoşgörü düzeyi" alt ölçeklerinden aldıkları ortalama puanlan arasında farklılık bulunamamıştır. "Ölçeğin katılık ve değişime açık olma" alt ölçeğine ilişkin spor yapan ve spor yapmayan gençlerin aldıkları ortalama puanlar karşılaştırıldığında ; spor yapan gençlerin ortalama puanının spor yapmayan gençlerin ortalama puanından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. IX
ABSTRACT This study has been to research the effect of sport on the socialization of the children who live in orphanege. The data operator applied on the participants consist of two section. In the first section there is a survey held to determine the place of sport on the socialization of the young living in the orphanege where as in the second section an authoritative personality scale has been used to determine the personality tendency of the young doing and not doing sport. This scale has infra scales named as "the position open to change and strict" anda the position open to the relationship with others. According to the data obtained at the and of the survey held concerning the place of the soprt on the socialization of the yong doing sport or not and living in the orphanege who participate in the research, it has been found that the young doing sport aren't indifference with what's happening aroud them and are entereted in finding solutions to the problems that they are involved some how and that they come to a point where they become a leader in the group. On the other hand, the young doing sport are eager to raise their education level more then those not doing sport,and of the occupations chosen, teaching and sporting come in the first. It has been understood that the purpose that the young doing sport have is winning where as those not doing is appreciating the free time No diffrenece has been found in the avarege scores obtained from the infra- scales level of hostage and the position open to the relationship with others which are the infra- scales of the authoritative personality tendency scale. When the avarege scores that the young doing sport or not obtained concerning the infra-scales strict and the position open to change are compared. What was obtained was that the avarege scores than those of the young doing sport.