Tez No İndirme Tez Künye Durumu
428534
6-7 eylül 1955 Olayları ve bu olaylara Türk yazılı basınının etkisi / The Incidents of 6-7 september 1955 and Turkish print media's effect on this incidents
Yazar:ALPER CEYLAN
Danışman: PROF. DR. SUAT GEZGİN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Ana Bilim Dalı
Konu:Gazetecilik = Journalism
Dizin:6-7 Eylül 1955 olayları = Incidents of September 6-7 1955 ; Basın = Press ; Demokrat Parti = Democrat Party ; Rumlar = Rums ; Siyasal etki = Political clout ; Türk-Yunan ilişkileri = Turkish-Greek relations ; Yazılı basın = Written press
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
178 s.
Türk-Yunan ilişkileri, Selçukluların Anadolu'ya akınları ile başlamış ve günümüze dek, genel olarak gergin bir havada seyretmiştir. 6-7 Eylül 1955 Olayları da bu sürekli gerginliğin meyvelerinden birisidir. Bu olayların üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen, yaşananların üzerimizde bıraktığı izler hala silinememiş ve iki milletin kalbinde derin yaralar açmıştır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak; kitap, gazete, dergi, mevcut röportajlar, anılar, çevrimiçi kaynaklar ve resmi belgelerden yararlanılmış, içerik ve söylem analizi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmamızın ilk bölümünde; tarih boyunca Türk-Yunan ilişkileri bağlamında iki milletin birbirlerine bakış açıları ile Türkiye'deki Rum azınlığın durumu, olayların patlak vermesinden önce Türkiye'deki siyasi yapı, hadiselerin yaşanmasındaki en önemli sebep olan Kıbrıs sorunu ile bu sorunun Türk yazılı basınında nasıl ele alındığı ve diğer nedenler incelenerek olayların hazırlanışında pay sahibi olan tüm faktörler hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; Atatürk'ün Selanik'teki evinde bomba patlaması ve bu haberin Türkiye'de duyulmasının ardından yurt genelinde yaşanan olaylar, olaylardan sonra alınan güvenlik önlemleri ve yapılan tutuklamalar, hükümet ile muhalefetin tutumu, meydana gelen hasar, Türk yazılı basınının olaylara tepkisi ve olayların ardından Yunanistan ile dış dünyadan gelen tepkiler incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise; olaylardan sonra devletin ve halkın yaşadığı suçluluk duygusunun da etkisiyle, organize edilen yardım kampanyaları ve yaraların sarılması için tüm ülkenin sarf ettiği çaba, Rumların Türkiye'yi terk ediş süreci ve bu sürecin yaşanmasına sebep olan faktörler, DP hükümetinin olayların tek sorumlusu olarak cezalandırıldığı Yassıada Mahkemeleri ve olaylardan günümüze dek Türk-Yunan ilişkileri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Rumlar, Demokrat Parti, 6-7 Eylül Olayları, Kıbrıs Sorunu, Yunanistan, Türk Yazılı Basını.
Turkish-Greek relations have begun with Seljuk invasions of Anatolia and have been continuing in tense atmosphere so far. The incidents of 6-7 September is also fruit of this continous tension. Although it has been 60 years since these incidents happened, the traces left on us is still not erased and has opened deep wounds in the heart of the two nations. In our thesis, it was benefited from contents of books, newspapers, magazines, online resources and official documents; additionally,contents and expression analysis techniques were used . In the first part of our study; perspective of two nations each others in the context of Turkish-Greek relations throughout history, situation of Greek minority of Turkey, the political structure in Turkey before the outbreak of the incidents, Cyprus issue; the most important reason which causes incidents and how Turkish print media deal with this problem and other reasons have been analysed and it has been informed about all factors affecting preparation of incidents. In the second part; the bomb explosion in Atatürk's home in Thessaloniki, following this news to be heard in Turkey, breaking out incidents in the country, security precautions and detentions after incidents, way of behaving of government and opposition, damage of incidents, reactions of Turkish press media to incidents, coming reactions from Greece after the pogrom and reactions of other states have been analysed. In the third part; organized fund drive and efforts of state and all people to heal the wounds with the influence of guilty complex after incidents, the process of big emigration of Greeks from Turkey and factors affecting this process, the Yassıada Courts where Democrat Party was punished as only one responsible of incidents and Turkish-Greek relations have been analysed since incidents until now. Key Words: Greeks in Turkey, Democrat Party, The Incidents of 6-7 September, Cyprus Issue, Greece, Turkish Press Media