Tez No İndirme Tez Künye Durumu
129288 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Antalya ili Kumluca ilçesinde damla sulama sistemlerinin uygulandığı seralarda sistem planlamasına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri / Problems and their solution proposals related to system planning greenhouse in Kumluca territory, Antalya where drip irrigation system are used
Yazar:VOLKAN GÖZEN
Danışman: PROF.DR. FERUDUN HAKGÖREN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı
Konu:Ziraat = Agriculture
Dizin:Antalya-Kumluca = Antalya-Kumluca ; Damla sulama sistemi = Drip irrigation system ; Seralar = Greenhouses
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
65 s.
ÖZET ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇESİNDE DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNİN UYGULANDIĞI SERALARDA SİSTEM PLANLANMASINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Volkan GÖZEN Yüksek Lisans Tezi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Feridun HAKGÖREN Haziran 2000, 65 sayfa Bu çalışma Kumluca bölgesinde farklı ekonomik ve bilgi birikimi düzeyine sahip üreticiler arasında yapılan anket çalışmaları ile seçilen 10 adet serada damla sulama sistemlerinin sulama suyunun uygulama yeknesaklıklarının, sistem randımanlarının belirlenmesi ve sistem unsurlarının planlanmasında yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla sistemler, debi yeknesaklığı, debi değişimi ve istatistiksel yeknesaklık yöntemleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Debi yeknesaklığı yöntemine göre; damla sulama sistemlerinin değerlendirilmesi için damlatıcı debileri esas alınmıştır. Elde edilen damlatıcı debileri değerlendirildiğinde; 1, 8, 9 ve 10 no'lu seralardaki sistemin damlatıcı debi yeknesaklığı (EUS) değerlerinin çok iyi olduğu 2, 3, 4, 5 ve 6 no'lu seralardaki değerlerin iyi; 7 no'lu seradaki sistemde ise orta olduğu belirlenmiştir. Debi değişimi yönteminde; damla sulama sistemlerinde manifold üzerinde meydana gelen minimum ve maksimum basınçlar dikkate alınmıştır. Seçilen manifold boru hattı üzerinde oluşan basınç değişimlerine bağlı olarak damlatıcı debilerinde meydana gelen değişimin belirlenmesi amacıyla bu manifold borunun başındaki ve sonundaki basınçlar ölçülerek damla sulama sistemleri değerlendirilmiştir. Christiansenyeknesaklık katsayısı (Cu)'na göre; damla sulama sistemi için önerilen değerler dikkate alındığında 1, 2, 8, 9 ve 10 no'lu seralarda debi değişim katsayılarının %10-20 arasında bulunduğu, dolayısıyla uygun planlama yapıldığı saptanmıştır. Diğer taraftan 3, 4, 5, 6 ve 7 no'lu seralarda ise debi değişim katsayısı %95'in altında bulunmuştur. Bu nedenle söz konusu seralardaki damla sulama sistemlerinin planlanmasının uygun yapılmadığı söylenebilir. Bunun için sistemler yeniden planlanmalıdır. Damla sulama sistemlerindeki su uygulama randımanları (Ea) 1 ve 10 no'lu seralardaki sistemlerde iyi; 2, 3, 4, 5, 8 ve 9 no'lu seradaki sistemlerde ise kabul edilebilir; 6 ve 7 no'lu seralardaki sistemlerde düşük olduğu belirlenmiştir. İstatistiksel yeknesaklık (Us) yöntemi kullanılarak manifold ünitesindeki damlatıcı debi değişimleri esas alınmıştır. Belirtilen esaslara göre gerekli veriler toplanarak damla sulama sistemleri değerlendirilmiştir. Damla sulama sistemlerindeki istatistiksel yeknesaklık katsayısı (Us); 1, 2, 3, 4, 8, 9 ve 10 no'lu seraların Us değerleri çok iyi, 5, 6, ve 7 no'lu seraların Us değerleri orta olarak belirlenmiştir. Lateral hat boru çaplarının belirlenmesinde boyutsuz planlama grafiklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü seralardaki damla sulama sistemlerinin tümünde lateral boru çaplarının uygun olduğu saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Kumluca bölgesindeki damla sulama sistemlerinde; sistem unsurlarının seçimi, hidrolik açıdan projeleme, uygun işletme ve sulama programlarının uygulanması açılarından önemli eksiklikler saptanmış ve bu eksikliklerin giderilmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur. ANAHTAR KELİMELER: Damla sulama sistemi, yeknesaklık, hidrolik planlama, sistem performansı. JÜRİ: Prof. Dr. Feridun HAKGÖREN Prof. Dr. Ruhi BAŞTUĞ Doç. Dr. Ahmet KÜRKLÜ u
ABSTRACT PROBLEMS AND THEIR SOLUTION PROPOSALS RELATED TO SYSTEM PLANING GREENHOUSE IN KUMLUCA TERRITORY, ANTALYA WHERE DRIP IRRIGATION SYSTEM ARE USED Volkan GÖZEN M. Sc. Agricultural Structure and Irrigarion Department Adviser: Prof. Dr. Feridun HAKGÖREN June 2000, 65 Pages This study was carried out to determine the application uniformities and the system efficiencies, and to assess the system components which were causing to reduce the efficiencies in drip irrigation systems used in ten greenhouses in Kumluca region. It was also aimed at developing proper irrigation for irrigated greenhouses. With this purpose, the systems were evaluated with the methods of emission uniformity, emitter discharge variation and statistical uniformities. In the method of emission uniformity, the emitter discharges used for drip irrigation systems were evaluated. While the emitter discharge uniformity data obtained from the systems in the greenhouses numbered 1, 8, 9 and 10 were rated "excellent", data obtained from the greenhouses number 2, 3, 4, 5 and 6 were rated "good"; 7 was rated "fair" on the same basis. In the emitter discharge variation method, the minimum and maximum pressure and emitter discharge measured on submain units of drip irrigation systems were taken into the consideration. With regard to the values proposed for the drip irrigation systems in accordance with the Christiansen uniformity coeficient, it was determined that the emitter discharge variation coefficient in the greenhouses 1, 2, 8, 9 and 10 10 % and 20 %, proving that proper system design was made. On the other hand, the emitter Uidischarge variation cooefficient in the greenhouses 3, 4, 5, 6 and 7 were found to be below 95 %. Therefore, it can said that the system planning was not properly done in the latter mentioned greenhouses. As a result, the systems have to replanned. While the efficiency of water application data obtained from the drip irrigation systems in the greenhouses numbered 1, and 10 were rated "good", data obtained from the greenhouses number 2, 3, 4, 5, 8, and 9 were rated "acceptable" and those obtained from the greenhouses number 6 and 7 were rated "poor". In the statistical uniformity method, the emitter discharge variation coefficent of the submain unit was evaluated. Obtaining the necessary data of the drip irrigation systems were clasified on the criteria, in the greenhouses 1, 2, 3, 4, 8, 9 and 10 Us value was "good", on the other hand Us value was "fair" in the greenhouses 5, 6, and 7. In order to determine the suitablity of the lateral line diameter, total discharge, lateral diameter, total friction and length ratio and field slope were evaluated according to the nomograph for drip irrigation laterals and submain design in metric units. It was determined that diameter of lateral lines in whole drip irrigation systems were acceptable in research of greenhouses. According to the results obtained, important problems were determined in the selection of the system components, hydraulic design of the systems, applying proper irrigation schedules and operating the drip irrigation systems of the greenhouses in Kumluca region. KEY WORDS: Drip irrigation system, uniformity, hydraulic design, system performance COMMİTTEE: Prof. Dr. Feridun HAKGÖREN Prof. Dr. Ruhi BAŞTU? Doç. Dr. Ahmet KÜRKLÜ IV