Tez No İndirme Tez Künye Durumu
199245
Acoustical analysis and design of horn type loudspeakers / Boynuz tipi hoparlörlerin akustik analizi ve tasarımı
Yazar:AYHUN ÜNAL
Danışman: PROF.DR. MEHMET ÇALIŞKAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
163 s.
ÖZBOYNUZ T P HOPARLÖRLER N AKUST K ANAL Z VE TASARIMIÜnal, AyhunYüksek Lisans Makina Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Prof. Dr. Mehmet ÇALIŞKANAralık 2006, 142 sayfaBu çalışmada, çeşitli boynuz tipi hoparlörlerin bilgisayar destekli tasarımı ve sürücüve hoparlörlerin bir bütün olarak akustik analizi sunulmaktadır. Katlamalı boynuztipi hoparlörlerin geometrilerinin otomatik olarak oluşturulması için yeni bir yöntemgeliştirilmiştir. Hoparlörler sürücüsünün çıktısının diyafram hızı veya giriş basıncıolarak belirlenmesi için çizge kuramı uygulanmıştır. Tasarım prosedürünün sonaşamasında, katlamalı boynuz tipi hoparlörlerin akustik analizi için sonlu elemananaliz yöntemi kullanılmıştır. Yönelme biçimleri ve serbest alandaki akustikbasınçları hesaplamak için ticari bir yazılım paketi olan MSC.ACTRANkullanılmıştır.Konik, üstel, hiperbolik ve traktriks şekilli, boynuz tipi hoparlörler geometrisi Delphive sonlu elemanlar analiz programlarının birlikte çalışması ile otomatik olaraküretilmektedir. Boynuz hoparlörleri sınırlayan kenarlar analiz sırasında katı olarakfarz edilmektedir. Azami katlama sayısı ikiyle sınırlıdır. Bu çalışmayla dört tiphoparlörlerin belirlenen çalışma frekansları için performanslarını değerlendirmekmümkündür.Anahtar Kelimeler: Boynuz Tipi Hoparlör, Çizge Kuramı, Elektro-Mekano-AkustikDevreler, Akustik Sonlu Eleman Analizi.
ABSTRACTACOUSTICAL ANALYSIS AND DESIGN OF HORN TYPE LOUDSPEAKERSÜnal, AyhunM.S., Department of Mechanical EngineeringSupervisor: Prof. Dr. Mehmet ÇALIŞKANDecember 2006, 142 pagesComputer aided auto-construction of various types of folded horns and acousticanalysis of coupled horn and driver systems are presented in this thesis. A newprocedure is developed for auto construction of folded horn shapes. Linear graphmodeling technique is employed for specification of horn driver output in terms ofdiaphragm velocity or throat pressure. In the final phase of the design procedure,acoustic analysis of folded horns is carried by means of finite element analysis. Acommercial software package MSC.ACTRAN is used to calculate directivitypatterns and resulting acoustic pressure in the free field.Horn geometry consisting of linear, exponential, hyperbolic and tractrix shapes isautomatically constructed by parallel working of Delphi and finite element analysisprogram. The enclosure bordering the horn contours are considered rigid in theanalyses. Maximum number of folding is limited to two. This study is made possibleto evaluate the performance of these four types of horn contours for a specified rangeof frequencies.Keywords: Horn Loudspeakers, Linear Graphs, Electro-Mechano-AcousticalCircuits, Acoustic Finite Element Analysis.