Tez No İndirme Tez Künye Durumu
120856
Ailelerin sosyal yaşam alanı mobilyalarını seçmelerinde sosyoekonomik düzeyin etkisi / The Effect of socio-economic levels on choosing social areas furniture of families
Yazar:AYŞE SEZEN BAYOĞLU
Danışman: PROF.DR. VELİTTİN KALINKARA
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ev Ekonomisi Ana Bilim Dalı
Konu:Ev Ekonomisi = Home Economics
Dizin:Mobilya = Furniture ; Mobilya seçimi = Furniture selection ; Sosyoekonomik düzey = Socio-economic level
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
92 s.
ÖZET Yüksek Lisans Tezi AİLELERİN SOSYAL YAŞAM ALANI MOBİLYALARINI SEÇMELERİNDE SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN ETKİSİ Ayşe Sezen BAYOĞLU Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi) Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Velittin KALINKARA Bu araştırma, Ankara'da yaşayan ailelerin sosyal yaşam alam mobilyalarını seçmelerinde sosyo-ekonomik düzeyin etkisini belirlemek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışma Ankara'da Siteler Bölgesi'nde mobilya üreten ve satışım gerçekleştiren mağazalardan son bir yıl içinde mobilya satın alan 300 aile (100 alt SED, 100 orta SED, 100 üst SED olmak üzere) üzerinde yürütülmüştür. Sosyo-ekonomik düzeyin belirlenmesinde Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerinden yararlanılmıştır. Ailelerin sosyal yaşam alam mobilyalarım seçmelerinde sosyo-ekonomik düzeyin etkisi; otarma grubu mobilyaları, masa ve sandalye, büfe seçiminde etkili olan faktörler olarak üç grap halinde incelenmiştir. Araştırma verileri tek yönlü varyans analizi (one-way anova) ile değerlendirilmiş, gruplar arası farkı test etmede LSD testi uygulanmıştır. Araştırma kapsamına alınan ailelerin oturma grubu mobilyalarını seçmelerinde en çok kullanışlılık, konfor, oturma materyalinin destek sağlaması, oturma yüksekliği, arkalık yüksekliği, kavisi ve açısı, oturma derinliği, oturma yüzeyi genişliği; masa ve sandalye seçiminde ekonomiklik, açılıp -kapanabilme özelliği, sırta iyi destek vermesi; büfe seçiminde ise ekonomiklik, parçaların çok amaçlı kullanıma izin vermesi, kullanışlılık, kişilik, hareket ettirilebilme özelliği, rafların ayarlanabilme özelliği ve yüksekliğin erişmeye uygun olması gibi faktörlerin etkili olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda çoğu faktörde orta sosyo-ekonomik düzeydekilerin sosyal yaşam alam mobilyalarım seçmede diğer gelir gruplarına göre rasyonel davrandıkları (p < 0.05) belirlenmiştir. 2002, 80 sayfa. ANAHTAR KELİMELER: Mobilya, Mobilya Seçimi, Sosyo-Ekonomik Düzey
ABSTRACT Master Thesis THE EFFECT OF SOCIO-ECONOMIC LEVELS ON CHOOSING SOCIAL AREAS FURNITURE OF FAMILIES Ayşe Sezen BAYOĞLU Ankara Üniversitesi Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Home Economics Supervisor Prof. Dr. Velittin KALTNKARA This research has been planned and carried out in order to determine socio economic level of the families who live in Ankara and help them choose the furniture best suitable for their social life. This research has been carried out at Ankara on 300 individual (100 low level of socio-economic, 100 middle level of socioeconomic, 100 upper middle level of socio-economic) who have bought their furniture manifacturers and sellers for the last one year. In order to determine the socio-economic level, it has been benefitted through the data of the Institute of Government Statistics. It has been examined under three different topics as: the role of socio-economic level for families choosing the best suitable furniture for their social life, living room furniture, table and chairs, the factors effecting the choice of sideboard. The data have been evaluated through the analysis of Anova and the differences between groups tested by LSD test The families that have been taken the extent of research when choosing their sitting furniture are most affected by useful, comfort, support of the seat material, seat height, backrest height, backrest curve and angle, seat depth, seat surface width; choosing table and chair affected by economical, collapsible, good supporting to back; choosing buffet, affected by economical, plenty of usage, serviceable, individuality, to stir up, adjusting properties of shelf's and suitable bight for reach. At the and of the research in mid socio-economic level behaves rational then other groups (p<0.05), on many factors, when they are choosing social areas furniture. 2002, 80 pages. Key Words: Furniture, Furniture Choosing, Socio-economic level. n