Tez No İndirme Tez Künye Durumu
104507 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
2,4-diklorofenoksiasetik asiti parçalayan fotosentetik mikroorganizmaların çeşitli ortamlardan izolasyonu / Isolation of 2,4-diclorophenoxyacetic acid degrading photosynthetic bacteria from different environments
Yazar:HALE KÖKSOY
Danışman: DOÇ.DR. GÖNÜL DÖNMEZ
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Biyoloji = Biology
Dizin:2,4-diklorofenoksiasetik asit = 2,4-dichlorophenoxyacetic acid ; Mikroorganizmalar = Microorganisms ; Rhodopseudomonas palustris = Rhodopseudomonas palustris ; Yalıtkanlar = Insulators ; Yalıtım = Insulation
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
45 s.
ÖZET Yüksek Lisans Tezi 2,4-DİKLOROFENOKSİASETİK ASİTİ PARÇALAYAN FOTOSENTETİK MİKROORGANİZMALARIN ÇEŞİTLİ ORTAMLARDAN İZOLASYONU Hale KÖKSOY Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Danışman:Doç.Dr.Gönül DÖNMEZ Bu çalışmada çeşitli örneklerden anoksijenik ve oksijenik fotosentetik mikroorganizmalar izole edilmiştir. İzolatlar farklı konsantrasyonlarda 2,4-D içeren besiyerlerinde geliştirilmiştir. îzole edilen 12 anoksijenik fotosentetik bakteri morfolojik özellikleri, hareketlilikleri, karbon kaynağı olarak kullandıkları substratlar ve karanlıkta aerobik gelişme özelliklerine göre teşhis edilmiştir. Bu suşlann Rhodopseudomonas palustris türüne ait olduğu belirlenmiştir. R. palustris suşlan karbon kaynağı olarak 0.1-3.3 g/l 2,4-D içeren AT besiyerlerinde geliştirildiğinde iki R. palustris susunun 3,3 g/l 2,4-D konsantrasyonunda geliştiği gözlenmiştir. R. palustris suşlan 2,4-D'li ortamlarda pH 6-9.5 arasında geliştirildiğinde, optimum gelişme pH 7-7.5'da olmuştur. İzole edilen 20 oksijenik fotosentetik mikroorganizma morfolojik özelliklerine göre teşhis edilmiştir. Beş izolatın Snechocystis sp., 5 izolatın Chlorella sp., 2 izolatın Scenedesmus sp. ve 8 halofil izolatın Dunaliella sp. cinslerine benzerlik gösterdiği saptanmıştır. İzolatlar 0,1-0,4 g/l 2,4-D içeren BG 11 besiyerine ekildiğinde üç Snechocystis sp. susunun 0.2 g/l 2,4-D içeren BG 1 1 besiyerinde gelişebildiği saptanmıştır. Halofil Dunaliella sp. türleri ise 2,4-D içeren BG 1 1 besiyerinde(% 15 NaCl) gelişememiştir. 2001, 45 sayfa ANAHTAR KELİMELER: 2,4-Diklorofenoksiasetik asit, Rhodopseudomonas palustris, Snechocystis sp., Chlorella sp., Scenedesmus sp., Dunaliella sp. ve İzolasyon.
ABSTRACT Master Thesis ISOLATION OF 2,4-DICLOROPHENOXYACETIC ACID DEGRADING PHOTOSYNTHETIC MICROORGANISMS FROM DIFFERENT ENVIRONMENTS HaleKÖKSOY Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Biology Supervisor:Assoc.Prof. Dr.GSnOl DÖNMEZ In this study, oxygenic and anoxygenic photosynthetic microorganisms from different samples were isolated. Isolates were grown in the media containing different concentration of 2,4-D.Twelve anoxygenic photosynthetic bacteria were isolated. Then those isolates were identified as their morphological characteristics, mobility, major carbon sources and their ability aerobic growth in dark conditions. It was determined that these isolates were belonging to Rhodopseudomonas palustris species. R. palustris species were grown in AT media which contain 0.1-3.3 g/1 2,4-D as the sole carbon source. Two of the R. palustris isolates were able to grow in the concentration of 3.3 g/l 2,4-D. R. palustris isolates were grown in the pH range of the pH 6-9.5, the optimal growth pH obtained was pH 7-7.5. Twenty different oxygenic photosynthetic microorganisms (Snechocystis sp., Chlorella sp. Scenedesmus sp.) were identified by their morphological characteristics. Five of the isolates were similar to Synechocystis sp., 5 were similar to Chlorella sp., 2 were similar to Scenedesmus sp. and 8 halophilic isolates were similar to Dunaliella sp. Isolates were able to grow in BG 1 1 medium including 0.1-0.4 g/1 2,4-D.Three of the Synechocystis sp. strains were determinated to be able to grow in BG 11 medium containing 0.2 g/1 2,4-D. Halophilic Dunaliella sp. were not able to grow in BG 11 medium ( with %15 NaCl) containing 2,4-D. 2001, 45 pages KEY WORDS 2,4-Diclorophenoxyacetic acid, Rhodopseudomonas palustris, Snechocystis sp., Chlorella sp., Scenedesmus sp., Dunaliella sp. and Isolation.