Tez No İndirme Tez Künye Durumu
250599
A cross-cultural investigation of obsessive compulsive disorder symptomatology: The role of religiosity and religious affiliation / Obsesif-kompulsif bozukluk semptomatolojisinin kültürlerarası incelenmesi: Din ve dindarlığın rolü
Yazar:MÜJGAN ALTIN
Danışman: PROF. DR. NURAY A. KARANCI
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Bölümü / Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Din = Religion ; Dindarlık = Religiousness ; Kültür = Culture ; Obsessif kompülsif bozukluk = Obsessive compulsive disorder
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2009
391 s.
Bu çalışmada din ve dindarlık düzeyinin Obsesif -Kompulsif Bozukluk (OKB) semptomları, dinsel obsesyonlar ve obsesif inanışlar üzerindeki etkisi farklı dindarlık düzeyine sahip Türk ve Kanadalı üniversite öğrencileri karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Dindarlığın OKB semptomları üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için dini okul/ ilahiyat fakültesi öğrencileri uç dindarlık grubu olarak araştırmaya dahil edilmiştir. Öncelikle dindarlık, suçluluk, dinsel obsesyonlar ve intrusif düşünceleri değerlendirmek için dört yeni ölçüm aracı dilimize çevrilmiştir. Analizler, bu dört ölçeğin Türk öğrencileri için tatminkar psikometrik özelliklere sahip olduğunu göstermiştir.Varyans analizi sonuçları genel stres semptomlarında Türk ve Kanadalılar ve farklı dindarlık düzeyleri arasında anlamlı farklar bulunduğuna işaret etmiştir. Ayrıca analizler, katılımcıların hangi dine/kültüre ait olduklarından bağımsız olarak yüksek dindarlık düzeyine sahip bireylerin daha fazla OKB semptomu, dinsel obsesyon ve obsesif inanış sergilediğini ortaya koymuştur. Bunlara ek olarak dindarlık düzeyinin, bireylerin ait olduğu kültüre göre OKB ve dinsel obsesyon semptom şiddetini farklı etkilediği bulunmuştur. Ilahiyat Fakültesi'nde okuyan müslüman öğrenciler Teoloji Okulu'nda okuyan Hristiyan öğrencilerden daha fazla kompulsif semptom ve dinsel obsesyon sergilemişlerdir. Ayrıca, Türk öğrenciler daha fazla mükemmelliyetçilik ve belirsizliğe tahammülsüzlük eğilimi gösterdiği bulunmuştur. Üç tür intrusif düşüncenin (şüphe, din ve cinsel) frekansı, şiddeti, birincil değerlendirme ölçütleri, kontrol değerlendirmeleri ve başa çıkma stratejileri ile ilgili kültürler arası karşılaştırmalar, bazı farklılıklara rağmen intrusif düşüncelerin frekansının, stres düzeyinin, birincil ve ikincil değerlendirme ölçütlerinin her iki kültürde de ortak özellikler sergilediği, kültürel yapının değerlendirmeler için bir içerik oluşturabileceğini düşündürmüştür. Bu ortak ve özgül ilişkilere dair bulgular ise, din ve kültürün özellikleriyle ilgili literatür bulguları ışığında tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: İntrusif Düşünceler, Obsesif -Kompulsif Bozukluk, Hatalı değerlendirme inançları, Kültür, Dindarlık.
The main aim of the present study was to better understand the influence of nationality/religious affiliaiton and degree of religious devoutness on OCD symptoms, more specifically scrupulosity symptoms and beliefs by comparing the Turkish Muslim students with the Canadian Christians who show different degrees of religiosity. To clarify the effect of religiosity on OCD symptomatology, Bible school and Divinity school students were included in the present study as an extreme religious group. Furthermore, the present study was aimed to examine the cross-cultural differences in the prevalence, content, appraisal and control of intrusions, using a structured interview methodology. Religiosity, guilt and scrupulosity scales and interview schedule were adapted into Turkish. The analyses revealed that the psychometric properties of the adapted measurements were satisfactory. Then, the effect of religiosity and religious affiliation on the experience of OCD symptoms, scrupulosity, and OCD relevant beliefs were examined via univariate and multivariate analyses. Results revealed that the effect of religiosity and nationality were significant for general distress. Results also revealed that regardless of nationality, high religious individuals reported higher degree of OCD and scrupulosity symptoms, and dysfunctional obsessive beliefs than low religious ones. The effect of religiosity on OCD and scrupulosity symptoms differed by religious affiliation. High religious Muslim students reported higher degree of compulsions, and fear of God symptoms than high religious Christians. Furthermore, religiosity and nationality affected obsessive beliefs differently. Turkish students reported higher level of perfectionism and intolerance for uncertainty in comparison with Canadian students. These results were supported by subsequent regression analyses. Furthermore, interview data showed that except for the frequency of the intrusions, the content of the intrusions was almost universal, and frequency and distress as a response to intrusions is very low in the normal population. Nationality and degree of religiosity revealed some minor differences in primary and secondary appraisals, and control strategies. These factors were specifically significant for religious and sexual intrusions. Results suggested that the religious affiliation and degree of religiosity may provide content for intrusions, rather being a causal factor.Keywords: Intrusive thoughts, Obsessive-Compulsive Symptoms, Faulty belief domains and appraisal, Religiosity and Religious Affiliation