Tez No İndirme Tez Künye Durumu
523628
A-didaktik ortamdaki matematiksel oyunlarda öğrencilerin yansıtıcı oyun işlevlerinin belirlenmesi / Examining students' reflected game functions on mathematical games in an a-didactic milieu
Yazar:MERVE ATASAY
Danışman: DOÇ. DR. ABDULKADİR ERDOĞAN
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:A-didaktik ortam = A-didactic milieu ; Matematik eğitimi = Mathematics education ; Matematik öğretimi = Mathematics teaching ; Ortaokullar = Secondary schools ; Oyunlar = Games
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
199 s.
Oyunların, matematik öğretimi amaçlarını karşılayacak nitelikte tasarlanabilmesi ve matematiksel süreçlerin yaşanmasına imkân verecek şekilde öğretim ortamının düzenlenmesini sağlaması açısından, Didaktik Durumlar Teorisi içerisinde yer alan a-didaktik ortam tasarımından yararlanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, a-didaktik ortamda sunulan somut materyale dayalı matematiksel oyunların öğrenciler tarafından oynanma şekilleri ve amaçlarının belirlenmesidir. Öğrencilerin oyunlardaki stratejileri keşfetmeleri sürecinde gerçekleştirdikleri oynamaların amaçları yansıtıcı oyun işlevleri aracılığıyla incelenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın uygulaması, Eskişehir ilindeki merkez bir ortaokulun 7. sınıfına devam eden 8 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere somut materyale dayalı ve a-didaktik ortama göre tasarlanmış iki farklı oyun sunulmuş ve öğrencilerin bu oyunları iki grup halinde oynamaları sağlanmıştır. Uygulama toplamda 6 saat sürmüş ve her grup ayrı ayrı video ve ses kaydı alınarak gözlemlenmiştir. Uygulama boyunca öğrencilerin not kağıtları veri toplama aracı olarak alınmış ve uygulama bitiminde gruplarla oynama amaçları ve şekilleri hakkında yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde yansıtıcı oyun işlevlerinin belirlenmesi için içerik analizi ve a-didaktik durumların belirlenmesinde betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin gerçekleştirdikleri oynamalar sırasında bulundukları a-didaktik durumlar ile ortaya çıkan yansıtıcı oyun işlevleri arasında hiyerarşik bir ilişki olduğu saptanmıştır.
A-didactic milieu design in the Theory of Didactic Situations was utilized and the aim of this study was determined as examining students' approaches and purposes of playing mathematical games based on concrete material presented in an a-didactic milieu. Students' plays were analysed through the concepts of reflected game functions. The study was designed as a case study. The study was carried out in the spring semester of the 2016-2017 academic year with the participation of 8 students who attended the 7th grade of a central secondary school in Eskişehir. Two games, based on concrete material and designed according to a-didactic milieu principles, were proposed to students. The students played the games during six hours. The data were collected through video and audio of each group, the students' notes and semi-structured interviews, which were held with each group at the end of the implementation. In the analysis of the data, content analysis method was used in determining the reflected game functions and descriptive analysis method was used for observing the evolution of a-didactic situations. As a result of the study, it was determined that the students performed plays more heuristic function with later explanatory function and fewer checking function. It was determined that there was a hierarchical relationship between a-didactic situations and the reflected game functions.