Tez No İndirme Tez Künye Durumu
532779
Mental causation is not counterfactual: A defense of the exclusion argument against counterfactual solutions / Mental nedensellik karşıolgusal değildir dışlama argümanının karşıolgusal çözümlere karşı bir savunması
Yazar:SANGHUN HAN
Danışman: PROF. DR. STEPHEN VOSS
Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Ana Bilim Dalı
Konu:Felsefe = Philosophy
Dizin:Dışlayıcılık = Exclusivism ; Karşıolgusal düşünme = Counterfactual thinking ; Zihin felsefesi = Mind of philosophy ; İndirgeme = Reduction
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
79 s.
Zihin felsefesinin modern tartışması indirgemeci ve indirgemeci olmayan fizikselcilik etrafında dönmektedir. Özellikle zihinsel olanın fiziksel olana indirgenmesi tartışmanın merkezinde olagelmiştir. Jaegwon Kim tarafından ortaya atılan dışlama argümanının, indirgemeci olmayan fizikselciliğin tutarsız olduğunu gösterdiği sebebiyle bu görüşe büyük bir sorun çıkardığı düşünülmektedir. Bazı indirgemeci olmayan fizikselciler cevap olarak argümanı karşıolgusal analiz ile çürütmeye çalışmışlardır. Karşıolgusal çözümler dışlama argümanının merkezi varsayımı olan aşırı belirlenme varsayımını yanlışlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmada karşıolgusal çözümlerin başarılı olmadığı, çünkü zihinsel olan ve fiziksel olanın özel bir ilişki ile, ardıllık ile bağlı oldukları savunulacaktır. Bunu yapmak için üç argüman sunulacaktır: (1) karşıolgusal çözümler karşıolgusal cümleleri anlamca boş hale getirmektedir. (2) karşıolgusal çözümler aslında dışlama argümanının başka bir biçimine sebebiyet vermektedir. (3) karşıolgusal çözümler ardıllığı yanlış bir biçimde nedensel olarak yorumlamaktadır. Sonuç olarak, dışlama argümanının karşıolgusal çözümlere karşı savunusunun indirgemeci fizikselciliğin neden doğru olduğuna dair makul sebepler verdiği ve zihinsel ile fiziksel olanın ilişkisi için nedensellikle ilgili bağımlılık görüşünün değil üretim görüşünün daha uygun bir aday olduğu savunulacaktır.
The modern debate in philosophy of mind revolves around reductive and nonreductive physicalism. Especially the reducibility of the mental to the physical has been one of the central issues in the debate. The so-called exclusion argument put forward by Jaegwon Kim is thought to raise grave challenges to nonreductive physicalism, for it shows that the theses of nonreductive physicalism are incoherent. As a response, some nonreductive physicalists have attempted to refute the argument by way of counterfactual analysis. More specifically, those counterfactual solutions are to falsify one of the core assumptions of the exclusion argument, viz., overdetermination. In this study, it is argued that the counterfactual solutions are not successful given that the mental and the physical are tied by a special sort of relation, namely, supervenience. To this end, three arguments are presented: (1) the counterfactual solutions give rise to semantic emptiness as to counterfactual talks. (2) the counterfactual solutions actually entail a certain version of the exclusion argument. (3) the counterfactual solutions wrongly interpret supervenience as a causal relation. The conclusion is drawn that the defense of the exclusion argument against the counterfactual solutions give some plausible reasons why reductive physicalism is a more viable option, and that instead of the dependence view of causation, the production view of causation seems to be a better candidate when it comes to the relation between the mental and the physical.