Tez No İndirme Tez Künye Durumu
582743
Tarhana tüketimine ilişkin tüketici tutumlarının incelenmesi / Analysis of consumer behavior towards tarhana consumption
Yazar:NECİP BUĞRA ENGİN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY GÖK
Yer Bilgisi: İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Ana Bilim Dalı
Konu:Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics
Dizin:Beslenme = Nutrition ; Beslenme alışkanlıkları = Nutritional habits ; Tarhana = Tarhana ; Tüketici bilinci = Consumer conscious ; Tüketici davranışı = Consumer behavior ; Tüketici tutumları = Consumer attitudes ; Tüketim = Consumption ; Tüketim alışkanlıkları = Consumption habits
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
64 s.
Bu araştırma tarhana tüketimine ilişkin tüketici tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 302 birey dâhil edilmiştir. Çalışmada tarhana tüketim tutumunun belirlenmesi için ölçek hazırlanmıştır. Katılımcıların çoğunluğunun 18-35 yaş arsında olduğu bulunmuştur. Çalışmaya dahil edilen katılımcıların %49,0'ı erkek ve %51,0'ı kadın olarak bulunmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğu üniversite mezunu olarak belirlenmiştir. Cronbach's Alpha değeri 0,770 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada genel olarak katılımcıların tarhana hakkında bilgi sahibi oldukları bulunmuştur. Tarhananın kullanılmasında tat ve koku gibi duyusal özelliklerin ve tüketim biçiminin de tüketici tutumunu değiştirdiği saptanmıştır. Tarhananın üretim ve saklama koşulları ile ilgili de katılımcıların belli bir bilgi düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Yöresel ürünlerin ulusal ya da uluslararası alanlarda tanıtılmasının önemli olduğu çalışma sonucunda elde edilen diğer bir sonuçtur. Anahtar kelimeler: tarhana, tüketici tutumu, yöresel ürün
This research was carried out to determine consumer attitudes towards tarhana consumption. 302 individuals were included in the study. In the study, the scale was prepared to determine the consumption attitude of tarhana. It was found that the majority of the participants were between 18 and 35 years of age. 49.0% of the participants were male and 51.0% were female. The majority of the participants were university graduates. Cronbach's Alpha value is calculated as 0,770. In the study, it was found that the participants in general were knowledgeable about tarhana. It was found that sensory characteristics such as taste and odor and consumption form changed the consumer attitude. It is observed that the participants have a certain level of knowledge about the production and storage conditions of the Tarhana. Another result of the study is that it is important to introduce local products in national or international fields. Key words: tarhana, consumer attitude, local product