Tez No İndirme Tez Künye Durumu
638723
Teminat senedinin lehdarına tanıdığı haklar / Rights granted by surenty bond to its beneficiary
Yazar:BERNA YILDIZ
Danışman: PROF. DR. HURİYE KUBİLAY
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Kambiyo senetleri = Bill of exchange ; Lehdar = Beneficiary ; Teminat = Guarantee ; Teminat senedi = Security bond
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
156 s.
Bu çalışma sırasında teminat senedi ayrıntılı şekilde incelenmiş, aynı zamanda teminat senedinin lehdarına tanıdığı haklar kapsamında konu ile ilgili ihtilafların çözümü, alacaklı veya borçlunun yaşadığı sorunlar ve bunlarla ilgili çözüm metodlarının neler olabileceği tartışılmıştır. Doğmuş veya doğacak bir alacağın teminat altına alınması amacı ile ticari hayatta kullanılan bononun; üzerine "Teminat" olarak alındığı ibaresinin derc edilmesi ve tarafların senedin teminat için alındığını inkar etmemesi halinde, mezkur ibare, üzerinde bulunduğu belgenin Kambiyo Senedi niteliğinin zarar görmesine, bir başka değişle bu niteliğini hiç kazanamamasına sebep olmaktadır. Yargıtay Kararları ile yerleşmiş bu düşünce neticesinde Borçlu (Bononun Keşidecisi), Ticari Hayatta senedin teminat olarak alındığı iddiasını ileri sürerek, icra mahkemesinde ikame ettiği şikayet niteliğindeki davalarda bahsi geçen Yargıtay Kararlarını kötüye kullanmaktadır. Öte yandan senedin üzerine "teminat senedidir" hatta "neyin teminatı olduğu" nun da yazılması, özellikle de Sözleşme akdi sırasında da taraf vekilleri arasında çözümsüz tartışmalara sebebiyet vermektedir. Zira senedin bir sözleşmenin teminatı olarak alındığının kanıtlanması halinde, senedin ihtiva ettiği alacak hakkı, yargılamayı gerektirecektir, bu durum senet cirolansa dahi 3. Kişi tarafından ileri sürülebilecek bir mutlak defi haline gelecektir. Dolayısı ile Senet kayıtsız şartsız borç ikrarını içeren belge sıfatını kaybedecektir. Bu çerçevede teminat senedi lehdarının başvurabileceği hukuki yollar, usul hukukunun lehdara kazandırdığı avantaj ve dez avantajlar, uygulamadaki benzer durumlarla karşılaştırılarak incelenmiştir.
Within this study, security bond is elaborately analyzed, at the same time, in terms of the rights granted by security bond to its beneficiary, solution of relevant disputes, issues which debtee and debtor confront with and relevant methods are being discussed. In the case of the incorporation of the expression of "Security" on the bond used for the security of born or to-be-born debt in commercial life and no-denial by the parties with respect to that bond has been obtained for security, aforementioned expression causes the qualification of the document which it bears on as Bill of Exchange to be harmed, to put it differently, causes the document to never obtain such qualification. As the result of such approach rooted with the decisions of Court of Cassation, Debtor (Drawer of Bond) abuses the decisions of Court of Cassation mentioned in the cases having complaint value filed in enforcement court by claiming that the bond is obtained as security in commercial life. Beside that, insertion of the expression of "it is security bond", even the expression stating of that it is security for what causes insoluble discussions between party representatives, too, especially in the execution of Agreement. Inasmuch as, in the event of it is proven that bond is obtained as the security of an agreement, right to claim which bond bears requires judgment, even if bond is endorsed, such situation becomes absolute defence which may be asserted by third parties. For this reason, bond loses the qualification comprising unconditional debt acknowledgement. Within this frame, the legal actions which beneficiary of security bond may take, advantages and disadvantages which procedural law grants to beneficiary are being analyzed by comparing with similar situations in practice.