Tez No İndirme Tez Künye Durumu
143661
A need analysis study for faculty development programs in METU and structural equation modeling of faculty needs / Orta Doğu Teknik Üniversitesi?nde fakülte gelişim programları için ihtiyaç analizi çalışması ve fakülte ihtiyaçlarının yapısal denklem modelleri
Yazar:HOSEİN MOEİNİ
Danışman: PROF.DR. DOĞAN ALPSAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2003
182 s.
Bu çalışmanın ilk amacı, öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin fakülte gelişim programlarına yönelik ihtiyaçlarını Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) araştırmaktır. Çalışmanın ikinci evresinde öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin öğretimsel, kişisel profesyonel ve organizasyon gelişim için gerekli becerilerin yeterliliğine yönelik algılarım etkileyen faktörler arasındaki doğrusal yapı ilişkilerini açıklayan modeller öne sürülmüş ve karşılaştırılmıştır. Bu araştırmada fakülte gelişim programlarının değişik boyutlarını kapsayan bir anket hazırlanarak, ODTÜ'deki bütün öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine uygulandı. Anket verileri öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden toplandıktan sonra betimsel ve temel bileşenler faktör çözümlemesi yöntemleri kullanılarak analiz edildi. Faktör analizi sonuçları baz alınarak verilere uyan düzgün doğrusal yapı ilişki modelleri LISREL-SIMPLIS bilgisayar programı çalıştırılarak yaratıldı. Betimsel sonuçlar, fakülte üyelerinin değişik öğretimsel konularda kendi yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik gereksinimleri olduğuna dair düşünceleri olduğunu ortaya çıkartmıştır. Diğer taraftan, betimsel sonuçlar ile LISREL modelleme sonuçları, öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin kendi gereksinimleri ve öz yeterliliklerini etkileyen faktörler konusunda değişik düşüncelere sahip olduklarını göstermiştir. Bu yaklaşımlar fakülte gelişim programlarının fakülte üyelerinin ihtiyaçları ve öncelik verdikleri konuları göz önüne alarak geliştirilmesini sağlayacaktır. Öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine yönelik sonuçlar fakültede öğretimsel öz yeterliliğin tek bir parametre olarak düşünülmemesi gerektiğini göstermektedir. Öğretimsel öz yeterlilik değişik yönlere bağlı birkaç ilişkili parametre olarak ele alınmalıdır.Anahtar Kelimeler : Fakülte Gelişim Programları, Yapısal Denklem Modelleme Yöntemi, Algısal Öz Yeterlilik, Önemlilik Etkeni.
The purpose of this doctoral thesis research study was first to investigate the needs for a faculty development program in Middle East Technical University (METU). Later, in the second phase, models that explained the linear structural relationships among factors that might be influential on faculty's perceived competencies about the skills necessary for the instructional practices, personal, professional and organizational developments were proposed and compared. In this study, a questionnaire considering different aspects of faculty developments were sent to all of the academicians in METU. After collecting data from faculty members and research assistants, they were analyzed both descriptively and using principal component factor analysis. Based on the results of factor analysis, linear structural relations models fitting the data were generated through LISREL-SIMPLIS computer program runs. The descriptive results indicated that there was a feeling for need to improve the faculty's self-proficiency in different instructional issues. On the other hand, both descriptive results and LISREL modeling results indicated that faculty members and research assistants show different characteristics based on their needs and factors affecting their self-proficiencies. These aspects will lead us to prepare different faculty development programs based on their needs and priorities. The result for both faculty members and research assistants showed that in a faculty, instructional self-proficiency cannot be considered as a single absolute parameter. Rather, it should be considered as several interrelated parameters connected to different aspects of faculty's proficiencies. Key Words : Faculty Development Programs, Structural Equation Modeling, Perceived self proficiency, Attribute importance.