Tez No İndirme Tez Künye Durumu
531598
A nanotechnology roadmap for the Turkish defense industry / Türk savunma sanayi için nanoteknoloji yol haritası
Yazar:AYHAN AYDOĞDU
Danışman: DOÇ. DR. SERHAT ÇAKIR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilm Dalı
Konu:Savunma ve Savunma Teknolojileri = Defense and Defense Technologies
Dizin:Nanoteknoloji = Nanotechnology ; Savunma endüstrisi = Defence industry ; Teknolojik gelişmeler = Technological developments ; Türk savunma endüstrisi = Turkish defense industry
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2018
242 s.
Nanoteknoloji yeni sanayi devriminin temel taşlarından biridir. Sanayi ve günlük hayata dair birçok ürünün/hizmetin bu teknoloji yoluyla değiştirileceği öngörülmektedir. Hızlı gelişen bu teknolojinin neredeyse tüm bilim ve teknoloji alanlarına uygulanabilmesi nedeniyle nanoteknoloji, bilgi teknolojileri gibi genel amaçlı teknolojilerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden son yıllarda nanoteknolojiye yatırımlarda artış görülmektedir. Hızla gelişen teknolojinin sağladığı faydaların çoğundan yararlanmak için uygulama alanlarının ve Ar-Ge önceliklerinin belirlenmesi önemlidir. Özelikle de teknolojinin ulusal düzeyde stratejik öneminden ve finansman ihtiyacından dolayı uzun vadeli Öngörü çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Savunma sektörü, nanoteknolojiden en çok yararlanan sektörlerden biridir. Muharebe koşulları toplumun, ekonominin ve politikanın dönüşmesi nedeniyle süratle değişmektedir. Teknolojiler, yeni taleplere cevap vermek ve daha fazla fırsat sağlamak için sürekli geliştirilmektedir. Bu sektörde nanoteknolojinin bir dizi potansiyel uygulama alanı olması nedeniyle, bu çalışma savunmayı bir vaka olarak ele almakta ve Türk Savunma Sanayiinde nanoteknolojinin kullanımı için stratejik bir yol haritası önermektedir. Bu devrimci teknolojiye bağlı olarak özellikle askeri alanda yaşanan gelişmelerden uzak kalmamak için böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin orduları için çok önemlidir. Bu tezde nanoteknolojinin gelişimindeki eğilimleri tanımlamak amacıyla, son on yılda en çok atıf alan yayınların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Nanoteknolojik ürün ve uygulamaların ticarileşme zamanını ortaya çıkarmak maksadıyla bibliyometrik analizde öne çıkan kelimeler (nanopartikül, nanoyapı, kendiliğinden toplanma, ilaç salınımı, grafen vb.) baz alınarak Uzmanlarla görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonrasında, 2035 yılına kadar orduda kullanılacak olan nanoteknoloji uygulamalarının ve/veya ürünlerin muhtemel ortaya çıkma zamanını belirlemek için mühendislere anket uygulanmıştır. Sonuç olarak bibliyometrik analiz, görüşme ve anket sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak bir yol haritası oluşturulmuştur. TSK ve Savunma Sanayi için politika önerileri kapsamında ana stratejiler ve alt stratejiler belirlenmiştir. Bu yol haritasının savunma sanayiinin geleceğe hazırlanmasına ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmasına katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir. Anahtar kelimeler: Savunma sanayi, ordu, nanoteknoloji, bibliyometrik analiz,
Nanotechnology is one of the key pillars of the next industrial revolution. It is anticipated that many of the services and goods related to industry and daily life would be transformed through the advancements in nanotechnologies. Due to the fact that this fast developing technology can be applied almost all science and technology fields, it is considered to be one of the general purpose technologies, like information technologies. Therefore, investments in nanotechnologies are increasing day by day. In order to take advantage of this rapidly developing technology, it is important to identify the application domains and R&D priorities, which require long term foresight studies, particularly at the national level due to the strategic importance of the technology. Defense sector is one of the most benefiting sectors of nanotechnologies. Warfare conditions change rapidly due to transformation of society, economy and politics. Technologies are constantly developed to address the new demands and to provide further opportunities. Due to a number of potential applications areas of nanotechnologies within this sector, the present study takes defense as a case and proposes a strategic roadmap for the use of nanotechnologies in the Turkish Defense Industry. Performing such a study is considered to be crucial for the armies of developed and developing countries in order not to stay away from the race in the military field related to this revolutionary technology. Study presented in this paper uses a bibliometric analysis of most cited publications at last decade with the aim of identifying featured words of nanotechnology. Interviews were carried out with experts based on the featured words of bibliometric analysis in order to reveal the commercialization time of nanotechnological products and applications. After that a survey was applied to engineers for determining the possible emergence time of nanotechnology applications and/or products to be used in military up to year 2035. Finally, a road-map was created based on the obtained data from bibliometric analysis, interviews and survey results. Some policy recommendations are given as Main Strategies & Sub-Strategies for TAF and Defense Industry. This road-map will contribute to the preparation of the defense industry for the future and keeping up with the technological developments. Keywords: Military, Defense Industry, Nanotechnology, Bibliometric Analysis.