Tez No İndirme Tez Künye Durumu
231382
A Bakhtinian Approach to Iris Murdoch's Novels: Nuns and Soldiers, The Philosopher's Pupil and The Black Prince / Iris Murdoch romanları: Nuns and Soldiers (Rahibeler ve Askerler), The Philosopher's Pupil (Filozofun Öğrencisi), ve The Black Prince (Kara Prens) 'e Bakhtin yaklaşımı
Yazar:HAYRİYE AVARA
Danışman: PROF. DR. BELGİN ELBİR
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Murdoch, Iris = Murdoch, Iris
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2008
153 s.
Bu çalışmanın amacı Iris Murdoch'ın romanları: Nuns and Soldiers, The Philosopher's Pupil ve The Black Prince'ı farklı alanlarda çalışılmış olan Mikhail Bakhtin'in roman kuramı temelinde incelemektir.Çalışmanın giriş bölümü Iris Murdoch hakkında kısa bir bilgi ve Bölüm I Iris Murdoch ve Bakhtin'in roman kuramını Çokseslilik ve Karnaval olarak iki ayrı bölümde vermektedir. Bakhtin'in romanda çokseslilik kuramına göre, roman kahramanları doğası gereği, yazar söyleminin nesnesi değildirler yalnızca, aynı zamanda kendi doğal söylemlerinin öznesidirler. Bir karakterin bilinci bir başkasını bilinci olarak, diğer bir deyişle bir başka bilinç olarak verilir. Ama aynı zamanda bir nesneye dönüştürülemez, kapatılamaz ve yazarın bilincinin basit bir nesnesi haline gelmez. Çoksesli romanda bir karakterin kendisi ve dünyası hakkında söyledikleri, genellikle yazarın sözü kadar ağırlıklıdır ve yapıtın yapısı içerisinde olağanüstü bir bağımsızlığa sahiptir. Yazarın söyledikleri ile birlikte tınlar ve özel bir şekilde hem yazarın sesiyle tınlar hem de diğer karakterlerin eksiksiz ve eşit ölçüde geçerli sesiyle birleşir.Bakhtin'e göre karnaval, bir sahnesi olmayan ve icracılar ile izleyiciler arasında ayırım yapılmayan bir göstergedir. Karnavalda herkes etkin birer katılımcıdır. Dolayısıyla karnaval ediminde herkes bir araya gelir, birleşir. Katılımcıları karnavalın içinde yaşarlar. Yürürlükte olduğu müddetçe bu yasayla yaşarlar. Kısacası, bir karnaval hayatı sürerler. Karnaval dışı, yani sıradan bir hayatın yapısı ve düzenini belirleyen kurallar ve kısıtlamalar askıya alınır. Karnaval hayatı alışılmışın dışında olduğu için ?ters yüz edilmiş bir hayattır? denilebilir.Giriş bölümü Iris Murdoch'ın romanları incelenirken Bakhtin'in roman teorisinin hangi yönlerinin etkili olacağı hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, bu bölüm Bakhtin'in kuramının anahtar noktalarını ve bunun romanın incelenmesinde hangi açılardan belirleyici olabileceğini içermektedir. Ters yüz edilmiş bir hayat, insanlar arasında özgür ve samimi bir temas, tuhaflık, uygunsuz birleşmeler ve dinsel saygısızlık önemli karnaval kategorilerindendirler.Bölüm II Nuns and Soldiers'ın Bakhtin'in roman kuramı ışığında, romana çokseslilik ve karnaval yaklaşımları incelenmesini içerir. Bu bölüm Bakhtin'in roman kuramı ışığı altında karnaval(cı) edebiyat özelliklerinin romanda yansıması ışığında incelenir. Nuns and Soldiers romanında karakterlerin özgün ve özgür sesleriyle birlikte hayata bakışlarında karnavalcı yaklaşımları olduğu gözlenmiştir.Bölüm III The Philosopher's Pupil'ın Bakhtin'in roman kuramı karnaval ve çoksesli söylem ışığında incelenmesini içermektedir. Karnaval, Karnaval(cı) atmosfer ve kahramanların Karnaval(cı) dünya görüşleri romana hangi açıdan yaklaşıldığı konusunda etkili olmuştur. Bu romanda karnaval kategorilerinden ters yüz edilmiş bir hayat, tuhaflık ve dinsel saygısızlık öne çıkan özelliklerdir.Bölüm IV The Black Prince 'in Bakhtin roman kuramı ve romana çoksesli ve karnaval(cı) bir yaklaşım çalışmasını içerir. Bu bölümde roman söyleminin çoksesli yapısı, anlatıcı ve yazar arasındaki mesafe ve karnaval havasında yazmak romana yaklaşım biçimini belirlemiştir. The Black Prince romanında Iris Murdoch'ın roman anlatıcısını otoriter bir söylemden uzaklaştırmak için romanın ilk ve son bölümlerine farklı karakterler tarafından yazılmış bölümler eklediği gözlemlenmiştir.Çalışma Iris Murdoch'ın yazım biçimi ve felsefesinin Bakhtin'in roman kuramı ile nasıl ve ne kadar uyuştuğu konusunu açıklamasıyla son bulur. Her üç romanda da bağımsız ve kaynaşmış seslerin ve bilinçlerin öne çıktığı gözlenmiştir.
The aim of this dissertation is to interpret Iris Murdoch Novels: Nuns and Soldiers, The Philosopher?s Pupil and The Black Prince on the basis of Mikhail Bakhtin?s theory of the novel, which have become influential in many fields.The Introduction gives brief information on Iris Murdoch. Chapter I gives an outline of Iris Murdoch and Bakhtin?s theory of the novel and it is divided into two parts as Dialogism (Polyphony), and Carnivalesque. A polyphonic novel, according to Bakhtin, contains a plurality of unmerged consciousness, a mixture of `valid voices? which are not completely subordinated to authorial intensions or the heavy hand of the omniscient authorial/narrational voice. That is, the character?s voice is equally important and `fully weighted? as the author?s own, and the former cannot be simply viewed as a `appendage? of the latter. In other words, in polyphonic novels the hero?s word possesses extraordinary independence in the structure of the work; it sounds, as it were, alongside the author?s and with the full and equally valid voices of other characters?.The carnival is an event in which all the established norms and institutions of the society are satirised. In this event `the people? with all their diversity and plurality find power, and `the King? along with the other canonical institution of the society becomes just one among the many. The people show themselves as they really wish themselves to be; clowns and the fool become the privileged figures of this cultural event. This is not an exact reversal of values. Therefore, there would be no point of authority for one specific person or ideology. To Bakhtin, everybody takes an active part in the carnival.The information given in the Introduction is about what aspects of Bakhtin?s theory will be influential while studying Iris Murdoch?s above novels. Also, the Introduction includes the key points of the Bakhtin?s theory and in what ways it can determine the central issues of this dissertation.Chapter II includes the study of Nuns and Soldiers in its relation to Bakhtin?s theory of the novel, and an approach to the novel the carnivalesque and the polyphonic nature of the discourse. This section focuses on carnivalesque attitude to the world and a dialogised relation among the characters on the basis of Bakhtin?s theory of the novel: dialogism and carnivalesque.Chapter III includes the study of the The Philosopher?s Pupil in its relation to Bakhtin?s theory of the novel: the carnivalesque and the polyphonic nature of the discourse. The carnivalesque, laughter is used to determine in what way the novel is approached in this section. The carnivalistic categories, bringing upside -down, debasement of theology and discrowning of the carnival king are observed.Chapter IV includes the study of The Black Prince in its relation to Bakhtin?s theory of the novel and an approach to the novel in terms of dialogism (polyphony) carnivalesque. In this section the polyphonic nature the novelistic discourse, the distance between the author and the narrator, and carnivalesque mood of writing determined the way the novel is approached.The dissertation concludes with a brief explanation of how Iris Murdoch?s writing style and philosophy reflects Bakhtin?s theory of the novel and where Iris Murdoch stands in the writing world. In all the three of the above mentioned novels the characteristics of the polyphonic novel and the carnivalized literature are observed.