Tez No İndirme Tez Künye Durumu
133215 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
9-11 yaş grubundaki çocukların ebeveynlerinin evlilik uyumları ile çocukların benlik kavramı gelişimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi / A Study on the relationship between the marital adjustment of 9-11 years age group children's parents and children's development of self-concept
Yazar:DUYGU KOÇAK ÇELİK
Danışman: DOÇ.DR. GÜLEN BARAN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Ev Ekonomisi = Home Economics
Dizin:Benlik kavramı = Self concept ; Ebeveynler = Parents ; Evlilik uyumu = Marital adjustment ; Çocuk gelişimi = Child development
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
124 s.
ÖZET Yüsek Lisans Tezi 9- 1 1 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN EVLİLİK UYUMLARI İLE ÇOCUKLARIN BENLİK KAVRAMI GELİŞİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DUYGU KOÇAK ÇELİK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi) Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Gülen BARAN Bu araştırma, dokuz-on bir yaş grubundaki çocukların ebeveynlerinin evlilik uyumlarını ve çocukların benlik kavramı gelişimlerini incelemek, sahip olunan çocuk sayısı, eşlerin yaşlan ve öğrenim düzeylerinin eşlerin evlilik uyumlarında, çocuğun yaşı, cinsiyeti, doğum sırası, kardeş sayısı, anne- babanın yaşı, anne-babanın öğrenim düzeyi, anne babanın çocuğun yanında tartışma durumu, aileye ilişkin kararlarda çocuğun fikrinin alınma durumu, çocukla ilgili bir sorun yaşandığında iletişim kuran kişi, çocuğun hatalı bir davranışı karşısında anne-babanın yaklaşımı ve anne babanın çocuğa değer verdiğini hissettirme sıklığının çocukların benlik kavramında farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ayrıca, çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre eşlerin evlilik uyumları ile çocukların benlik kavramları arasında bir ilişki olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, Ankara'da orta sosyo-ekonomik düzeydeki altı ilköğretim okulunun üç-dört-beşinci sınıflarına devam eden dokuz- on bir yaş grubundaki yüz seksen çocuk ve bu çocukların anne-babalan (toplam üç yüz altmış) üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada çocukların anne-babaları, aile yaşantıları ve çocuğa ilişkin bazı genel bilgileri içeren "Genel Bilgi Formu", çocukların benlik kavramı gelişimlerini belirlemek için "Piers- Harris Çocuklar İçin Benlik Kavramı ölçeği", ebeveynlerin evlilik uyumlarını belirlemek için "Evlilikte Uyum Ölçeği (EUÖ)" kullanılmıştır. Veriler Tek Yönlü Varyans Analizi, DUncan Testi ve Pearson Korelasyon Testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; kadının ve erkeğin yaşı ile kadının öğrenim düzeyinin kadının evlilik uyumunda, çocuğun cinsiyetinin, annenin ve babanın öğrenim düzeyinin ve çocukla ilgili bir sorun yaşandığında iletişim kuran kişinin çocuğun benlik kavramı gelişiminde anlamlı bir farklılık yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca çocukların benlik kavramı gelişimleri ve ebeveynlerin evlilik uyumları arasındaki ilişki incelendiğinde, yaş grubuna ve cinsiyete göre aralarında anlamlı bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır. Kadının ve erkeğin evlilik uyumları arasındaki ilişkiye bakıldığında aralarında pozitif yönde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. 2003, 120 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Benlik kavramı, evlilikte uyum, ebeveyn ve çocuk, eşlerarası ilişkiler
ABSTRACT Master Thesis A Study On The Relationship Between The Marital Adjustment Of 9-1 1 Years Age Group Children's Parents And Children's Development Of Self-Concept Duygu KOÇAK ÇELİK Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department Of Home Economics (Child Development) Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Gülen BARAN The research was carried on in order to determine whether there is any effect of marital adjustment of the parents on the self concept of children considering the issues of the number of the children that the parents have, ages and educational level of parents, marital adjustment of parents, age, gender, birth order of the child, the number of siblings, ages and educational level of parents, the occurence of guarrelling beside the child, the situation of getting child's opinion on the issues related to family, a person establishing communication with the child when a problem related to the child occurs, the attitudes of parents towards the fault of a child and the frequency of to appreciate. Furthermore, in this research it was aimed to examine whether there is a relationship between the marital adjustment of parents and self concepts of children regarding the age and gender of the children. The subjects of this research are consist of a hundred eighty children whose socio-economic levels are medium attending third, fourth and fifth grade of six primary schools and who are at the age level of nine-eleven and the ages of children differ between the ages of nine and eleven and the parents of these children (total number 360). General Information Form including general information about mother, father, family life and child. "Piers Harris Self-Concept Scale for Children" determining the self-conceptr developments of children and "Survey of Marriage Agreement" determining the marriage agreement of the parents are used in this research. Data was analysed utilising One Way ANOVA, Duncan Test and Pearson Correlation Test. At the end of the research, a significant difference was found. Women and men's age and women's education level were found significantly effective on women's marriage agreement. Gender of child parents education level and a person establishing communication with the child when aproblem related to the child occurs was found significantly efective on children's self concept development. Considering the relation is no significant difference according to age group and gender. When the relation between women's and men's marital adjustment was account, a positive correlation was found. 2003, 120 pages Key Words: Self concept, marital adjustment, parent and child, relationship between couples*