Tez No İndirme Tez Künye Durumu
143276 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A group of students` and teachers` perceptions with respect to biology education at high school level / Bir grup öğrenci ve öğretmenin lise düzeyindeki biyoloji eğitimi hakkındaki görüşleri
Yazar:NESRİN ÖZCAN
Danışman: Y.DOÇ.DR. CEREN TEKKAYA
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
159 s.
Bu çalışma, öğrenci ve öğretmenlerin lise düzeyindeki biyoloji eğitimi hakkında görüşlerini ve böylece 1996-2002 yıllarında üniversite sınav sonuçlarının da gösterdiği üzere, öğrencilerin biyoloji dersindeki başarılarının düşük oluşunun sebeplerini araştırmayı amaçlamıştır. Çalışma nitel bir yaklaşımla yapılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda iki ayrı görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşmeler özel, Anadolu ve genel liseden oluşan 10 okuldaki 45 lise biyoloji öğretmeni ve 45 on birinci sınıf fen öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler kayda alınmış ve araştırmacı tarafından çözümlenmiştir. Sonuçlar biyoloji müfredatının çok fazla konu kapsaması, biyoloji dersine ayrılan zamanın ve ekonomik şartların yetersiz olması gibi biyoloji öğretiminde ciddi problemlerin olduğunu göstermiştir. Biyoloji dersindeki başarının düşük oluşunun sebepleri; öğrencilerin biyolojiyi algılayışları, biyoloji dersinin özellikleri, üniversite giriş sınavlarında sorulan biyoloji sorularının özellikleri, öğrencilerin diğer fen derslerini algılayışları, ve Türkiye'de verilen biyoloji öğretimi başlıkları altında toplanabilir. Anahtar Kelimeler: Nitel Yaklaşım, Biyolojide Başarı, Biyoloji Öğretimi
This study aimed to explore students' and teachers' perceptions with respect to biology education at high school level in order to reveal the reasons of students' low achievement in biology as indicated by the university entrance examinations between the years 1 996-2002. The study was conducted with a qualitative approach. Therefore two separate interview schedules were developed to be conducted with 45 high school biology teachers and 45 eleventh grade science students in 10 schools including private, Anatolian, and public high schools. All the interviews were audiotaped and transcribed verbatim by the researcher. Results revealed that there are serious problems in biology education such as biology curriculum covering high amounts of topics, unavailable time allocated to biology, insufficient economical conditions... The reasons of students' low achievement in biology can be summarized under the headings of students' perception of biology, the nature of biology lesson, questions asked in university entrance examinations, students' perception of other science lessons, and biology education in Turkey. Keywords: Qualitative Approach, Achievement in Biology, Biology Education