Tez No İndirme Tez Künye Durumu
208277
Adil yargılanma hakkı / Right to a fair trial
Yazar:BAŞAR BAŞARAN
Danışman: PROF.DR. MERİH ÖDEN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
179 s.
İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti son yüzyılın yükselen değerleridir ve insanlığın bin yıllar süren adalet, özgürlük ve eşitlik mücadelesi sonucunda elde edilmişlerdir. Bu değerlerin yargılama alanındaki en önemli yansıması adil yargılanma hakkıdır. Adil yargılanma hakkı, dokunulmaz ve vazgeçilmez bir hak olarak, yargılamanın insan haklarına ve demokratik kurallara en uygun şekilde yapılmasının ve böylelikle, insan hakları ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının garantisidir. Bu çalışmanın amacı, insan hakları ve özgürlüklerinin güvencesini teşkil eden adil yargılanma hakkının, tarihsel gelişim sürecini, niteliğini ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları ışığında, koruma alanı, unsurları ve sınırlandırılması ölçüt ve kriterlerini incelemektir. Bu nedenle, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları, çalışmanın temel eksenini oluşturmuştur. Bununla birlikte, uluslararası nitelik taşıyan diğer insan hakları organlarının görüş, tavsiye ve kararlarına da çalışmada yer verilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde adil yargılanma hakkının tarihi süreç içerisinde hukuki belgelerde yer alması ve yer alış biçimi ile hakkının gelişimine temel teşkil eden düşünce akımlarına yer verilmiş, 2 İkinci bölümünde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulamasında hakkın medeni haklar ve suç isnadı kavramları çerçevesinde çizilen koruma alanı ve unsurları, Üçüncü bölümde, genel olarak tüm hakların ve özelde adil yargılanma hakkının sınırlandırılması koşulları ve ölçütleri incelenmiştir. Sonuç olarak, insan hakları ve özgürlüklerin güvence altına alınması için devletler, anayasalarında, yazılı hukuk ve usul hukuku normlarında, adil yargılanma hakkının uluslararası standartlara uyumlu bir biçimde düzenlenmiş olmasını ve adil yargılanma hakkını düzenleyen hükümlerin, olağanüstü haller de dahil olmak üzere her zaman uygulanmasını temin etmekle yükümlüdürler.
As an inviolable and indispensable right, the right to a fair trial is the guarantee of both executing the judicial process in harmony with the human rights and democratic rules and securing human rights and freedoms. The purpose of this work is to analyse the standarts and criterions of protection zone, elements and limitations of the right to a fair trial which constitutes the guarantee of the human rights and freedoms, in the light of the decisions of the European Court of Human Rights. In the First Chapter of this work, how the right to a fair trial has been handled throughout the history in the legal documents and the school of thoughts that is the foundation of this right are considered. The Second Chapter analyses the protection zone within the frame work of civil rights and criminal charges and the elements of the right which are outlined in The Europen Convention on Human Rights and by its execution. The Third Chapter analyses the terms and criterions of all rights in general and specifically the limitation of the right to a fair trial. 2 As a conclusion, in order to secure human rights and freedoms, states are liable to provide that the right to a fair trial regulated in their constitution, written laws and judical process comport with the international standards and to provide that the provisions guaranteeing the right to a fair trial are applied in practice at all times, including during any states of emergency.