Tez No İndirme Tez Künye Durumu
634726
Girişimcilikte tembellik ve sosyal sermayenin yaratıcılık ve inovasyon üzerindeki etkileri / Effects of laziness and social capital on creativity and innovation in entrepreneurship
Yazar:BARIŞ SAFRAN
Danışman: DOÇ. DR. ATA ÖZDEMİRCİ
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Girişimcilik = Entrepreneurship ; Sosyal sermaye = Social capital ; Tembellik = Laziness ; Ulusal yenilik sistemleri = National innovation systems ; Yaratıcılık = Creativity ; Yenilik = Innovation ; Ölçekler = Scales ; İnovasyon = Innovation
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2020
397 s.
Girişimcilik, geleneksel ekonomik teorilerin iktisadi olay ve olguları açıklamakta yetersiz kalmaya başlamasıyla birlikte dördüncü üretim faktörü olarak önem kazanmaya başlamıştır. Çalışmada girişimcilerin sosyal sermaye ve tembellik eğilimlerinin yaratıcı düşünme eğilimi ve inovasyon üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Girişimcilik ve inovasyon literatürde sık sık birlikte incelenen kavramlar olsa da yaratıcılık kavramı ve bağlantısı daha çok psikoloji, davranış, eğitim bilimleri gibi disiplinlerce ele alınmıştır. Sosyal sermaye, girişimcilik ekosistemi ve inovasyon sistemlerinin teori ve uygulamada pek çok noktada çakışıyor olmasından hareketle çalışma, ilgili değişkenler arası ilişkilere odaklanmaktadır. Bilimsel anlamda çok az incelenen tembellik kavramının diğer sermaye biçimlerini tamamlayan sosyal sermayeyle birlikte yaratıcılık ve inovasyon üzerindeki etkileri, çalışmada ele alınan özgün sorulardan bir diğeridir. Bu kapsamda tezde söz konusu kavramlara ilişkin literatür taraması özetleri ve geçmiş araştırılmaların sonuçlarının yanı sıra, geliştirilen üç yeni ölçekle gerçekleştirilen nicel (N=511) ve nitel araştırmaların (N=25) sonuçlarına yer verilmektedir. Nicel araştırma (anket) sonuçlarına göre sosyal sermaye ve yaratıcı düşünme eğilimi arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki söz konusuyken, tembellik eğilimi ve yaratıcı düşünme arasındaysa düşük seviyede ve negatif yönde bir ilişki vardır. Yine patent başvurusu/mülkiyetlerine göre girişimcilerin yaratıcı düşünme eğilimi ve sosyal sermaye seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık söz konusuyken, tembellik eğilimleri açısından farklılık gözlemlenmemiştir. Araştırma konusu hakkında derinlemesine bilgi edinme amacıyla gerçekleştirilen nitel araştırma (mülakat) bulguları, anket sonuçlarıyla örtüşmekle beraber, tembellik-yaratıcılık ilişkisinin varlığına dair daha olumlu bir niteliktedir. Çalışmanın sonunda, elde edilen bulgular tartışılarak sonuç ve önerilere yer verilmektedir.
Entrepreneurship has come into prominence as the fourth factor of production as traditional economic theories have become inadequate to explain economic events and phenomena. This study investigates the effects of social capital and laziness dispositions of entrepreneurs on creative thinking disposition and innovation. Despite entrepreneurship and innovation concepts are studied along often in the literature, the concept of creativity and its relationship are mostly handled by disciplines as psychology, behavior, and educational sciences. Social capital, entrepreneurship ecosystem and innovation systems overlap at many points, by considering this fact, the dissertation focuses on the relationships between relevant variables. This study also originally questioning and addressing the effects of the concept of laziness, which are studied less in literature, and social capital, which complement other forms of capital, on creativity and innovation. In this context, the dissertation includes the results of the quantitative (N = 511) and qualitative studies (N = 25) conducted with three newly developed scales as well as literature review and past research on the aforementioned concepts. According to the quantitative research (survey) result, there is a positive and medium-level significant relationship between social capital and creative thinking disposition, while there is a low-level and negative relationship between laziness and creative thinking. Besides, according to the patent application / property, there is a significant difference between the creative thinking disposition and social capital levels of the entrepreneurs, where no difference was observed in terms of their laziness dispositions. The qualitative research (interview) findings carried out to obtain in-depth information about the research subject, along with coincide with the survey results, are more positive about the existence of the laziness-creativity relationship. Based on these findings, the dissertation concludes with discussing the results and giving recommendations.