Tez No İndirme Tez Künye Durumu
165256 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Ağız diş sağlığı alanında ülkemiz koşullarına uygun sigorta planlarının modellenmesi / Developing an oral health insurance for our country
Yazar:REMZİ ÜLGEN
Danışman: PROF.DR. İNCİ OKTAY
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Konu:Halk Sağlığı = Public Health
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2005
268 s.
Özet 5.1= Özet 209Özet Bu araştırmanın amacı, bireylerin sosyo ekonomik durumları, ağız diş sağlığı algıları, bilgi, tutum ve davranışları, mevcut sağlık sistemini kullanımları ve memnuniyetleri, ebeveynlerin çocuklarına karşı tutum ve davranışlarını belirleyerek, öncelikli yaş gruplarından başlayarak mevcut durumu değiştirebilmek için riskleri ortadan kaldırmaya yönelik ülkemiz şartlarına uygun ağız diş sağlığı sigorta modeli oluşturmaktır. 1977 yılında Alma-Ata'da yapılan Dünya Sağlık Asamble'sinde sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin ön plana çıkması, tüm dünyada sağlık sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur. Sağlık ekonomisi ve sağlık sigortaları da sağlık sisteminin bir parçasıdır ve yukarıdaki değişimlerden etkilenmektedir Tüm dünya ülkelerinde sağlık harcamaları her yıl artmakta ve bu artış gelişmiş ülkeler için bile sorun olmaktadır. Türkiye'de; kayıt sisteminin yetersiz olması, riskin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olması ülkemizde ağız diş sağlığı sigortalarının uygulanmasına olanak tanımamaktadır. Ülkemiz şartlarına uygun ağız diş sağlığı sigortası modellemesi gerçekleştirebilmek amacıyla ihtiyaçlar, sağlık uygulamaları, elde edilen sonuçlar, sistemden, hizmet sunucusundan ve bireylerden kaynaklanan sorunlar diğer ülkelerle karşılaştırılmıştır. Araştırmanın evreni olarak (Türkiye'nin yaklaşık 1/6'sının içinde yaşadığı ve ülkenin sosyo-kültürel açıdan bir modeli olan) istanbul seçilmiştir. ilk ve orta öğretimde çocukları bulunan velilere erişebilmek için bu semtlerde bulunan okullar tabakalı rastlantısal yöntemle seçilmiştir. 1300 adet anket formu dağıtılmıştır. Dağıtılan formlardan 964 anket formu, yaklaşık %66,9'u geri dönmüştür. 868 form araştırmada kullanılmıştır. 96 form değişik nedenlerle araştırmaya dahil edilmemiştir. Sorular iki bölüm.den oluşmaktadır. Birinci bölümde kimlik bilgilerini öğrenmeye yönelik sorulara ilave olarak ortalama aylık gelir miktarı, sahip olunan sosyal güvence, telefon ve adres bilgilerini elde etmeye yönelik toplam 12 soru bulunmaktadır, ikinci bölümde 16 soru yer almaktadır. Elde edilen bulgular, ülkemizde ağız diş sağlığı sigortasının, devletin zorunlu sigorta kapsamında öncelikli yaş gruplardan başlatmasını, daha sonra toplumun 210Özet diğer sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına göre sağlık ihtiyaçları gözetilerek yaygınlaştırılmasının gerektiğini göstermektedir. 211
Özet 5.2. İngilizce özet 212Özet Developing An Oral Health Insurance Model for Our Country Summary; The aim of this study is to establish an oral health insurance model that is appropriate for our country's conditions and aiming to decrease the risks in order to change the present situation in prioritary age groups by determining the individuals socio-economic status, their oral health perceptions, knowledge, attitude, behavior, usage and degree of satisfaction the existing health system. In 1977 WHO Assembly that took place in Alma-Ata among the health promotion approach has caused a re-planning of the health systems. Health insurances are the components of a health system. In all countries the health expenditure has been increasing every year. The lack of priorty given to oral health, insufficiency of the registering system, deficiency of oral health information, high probability of risk realization do not make the application of oral health insurance possible In Turkey. In order to develop an oral health insurance model, the systems applied and in various countries have been examined and a research plan was developed. In the Asian part of Istanbul, a questionnaire was applied to 964 persons chosen by randomized method. This questionnaire contains two parts the concerning, first for personal information and the second investigating information about the 4 dimensions of health. The statistical analysis were performed using chi- square, student's t and Spearman corelation tests. The findings show that, oral health insurance that can be carried out in our country is to be appropriate and differentiated according to public's health attitude, quality of life and purchase power. This system should be first used for the prioritary groups included in to the state's compulsory insurance and should cover at the beginning the primary oral health care; then the private sector should follow the same plan. 213