Tez No İndirme Tez Künye Durumu
224313
Altmış yaş üstü metabolik sendromlu erkek hastalarda testosteron metabolizması ve geç başlayan hipogonadizm / The metabolic syndrome and late onset hypogonadism over 60 years old men
Yazar:EKREM KARA
Danışman: PROF. DR. PINAR KADIOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları = Endocrinology and Metabolic Diseases
Dizin:Metabolik hastalıklar = Metabolic diseases
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2008
40 s.
Amaç: Altmış yaş üstü erkek metabolik sendromlu hastalar ile yaş ve cins uyumlu sağlıklı kontrol grubunun serum androjen seviyelerini ve GBH sıklıklarını saptamayı, bunların metabolik sendrom bileşenleri, androjen yetersizliği semptomları ve duygu durumu ile ilişkisini göstermeyi amaçladık.Hasta seçimi ve yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D, Geriatri ve Genel Dahiliye polikliniklerine başvuran 60 yaş üstü erkeklerden ATP III kriterlerine göre MS tanısı alanlar (n=30) ve sağlıklı kişiler (n=30) Haziran 2007-Ocak 2008 tarihleri arasında telefonla çağrıldı. Depresyon, tip 2 DM, sistemik hastalık ve ürogenital malignitesi olanlar, antidepresan, antiandrojen ve glukokortikoid tedavisi alanlar çalışmaya alınmadı. Sabah 08:00-11:00 arasında alınan serumlarda SHBG, total ve serbest testosteron düzeyleri bakılırken, bioavailable testosteron düzeyleri hesaplandı. Çalışmaya katılanlar kan alındığı gün Beck depresyon ölçeği ve AMS sorgulama formunu doktor yardımı olmaksızın doldurdu.Bulgular: GBH sıklığı metabolik sendromlu grup ve sağlıklı kontrol grubunda sırasıyla %30, %13,3 bulundu (p=0.11). MS grubunda serum total testosteron (p=0.004) ve serum SHBG düzeyleri (p=0.003) anlamlı olarak düşük bulundu. Total testosteron ve SHBG ile HDL ve AKŞ dışında tüm MS bileşenleri arasında negatif ilişki saptandı. AMS-seksüel, yaş (p=0.04, r=0.25) ve bel/kalça oranları (p=0.04, r=0.26) ile orta derecede pozitif, bioavailable testosteron (p=0.04, r=-0.25) ile orta derecede negatif korele bulundu.SONUÇ: İki grup arasında GBH sıklığının değişmediği, metabolik sendromu olanlarda serum total testosteron ve SHBG düzeylerinin azaldığı ve bu azalmayla ters orantılı olarak insülin direncinin ve metabolik sendrom bileşenlerinin şiddetinin arttığı saptandı. Bel/kalça oranındaki artış ve bioavailable testosteron düzeyindeki azalmanın cinsel fonksiyonları kötü yönde etkilediği görüldü.
OBJECTIVE: We aimed to determine serum androgen levels and the percentage of late onset hypogonadism (LOH) in patients over 60 years of age with metabolic syndrome and those in age and sex matched healthy control group. Our objective was to present relationship between these parameters and metabolic syndrome components, symptoms of adrenal insufficiency, and mood.PATIENTS AND METHODS: Men over 60 years old and diagnosed as metabolic syndrome according to ATP III criteria in Geriatrics and General Internal Medicine of Cerrahpaşa Medical School out-patient clinics (n=30) and healthy people (n=30) were recruited between June 2007-January 2008. People who had depression, type 2 DM, any systemic disease, urogenital malignancy or had been on antiandrogenic and glucocorticoid medication were not included in the study. Serums drawn between 08:00-11:00 a.m. were analysed for SHBG, total and free testosterone. Bioavailable and calculable free testosterone levels were calculated. Participants filled up Beck?s depression scale and AMS questionnaire themselves without any help by the physician.RESULTS: LOH rates were 30% and 13,3% in metabolic syndrome group and healthy group, respectively (p=0.11). Serum total testosterone and serum SHBG levels were found significantly to be lower in metabolic syndrome group (p=0.004 and p=0.003, respectively). A negative correlation was obtained between total testosterone, SHBG and metabolic syndrome components except HDL and fasting glucose levels. AMS-sexual was correlated moderately positive with age (p=0.04, r=0.25) and waist/hip ratio (p=0.04, r=0.26). However, there was a moderately negative correlation between AMS-sexual and bioavailable testosterone (p=0.04, r=-0.25).CONCLUSION: In our best knowledge this is the first study performed in Turkey about the metabolic syndrome and hypogonadism. No difference between two groups regarding LOH percentages was determined. Serum total testosterone and SHBG levels were lower in metabolic syndrome group, and being inversely proportional to this, insulin resistance and intensity of metabolic syndrome components were found to be increased. Increase in waist/hip ratio and decrease in bioavailable testosterone levels were found to affect sexual functions adversely.