Tez No İndirme Tez Künye Durumu
363391
35 no'lu Antalya Şer'iyye Sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H.1309-1311) / Xxxv numbered Antalya Reli̇gi̇ous Regi̇stry book transcri̇pti̇on and evaluate 1309-1311
Yazar:ÖZGE TOGRAL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HATİCE AKIN ZORBA
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:19. yüzyıl = 19. century ; Antalya = Antalya ; Ekonomik yapı = Economic structure ; Osmanlı Devleti = Ottoman State ; Osmanlı Dönemi = Ottoman Period ; Sosyal yapı = Social structure ; İdari yapı = Administrative structure ; Şeriye sicilleri = Court registers
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
508 s.
XXXV No'lu Antalya Şer'iyye Sicil Defteri temel alınarak, Antalya şehrinin 1891 ve 1892 yılları arasında idarî, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı değerlendirilmiştir. Osmanlı Devleti kurumlarının tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişiklikler ve dönemin koşulları ile birlikte XIX. yüzyılda Dünya siyasetindeki değişiklikler nedeniyle devletin içinde bulunduğu çözülme artmıştır. Bu dönemde gerileme ile birlikte Osmanlı yönetim mekanizması çözülmeye başlamıştır. Bu nedenle Tanzimat'tan sonra idarî anlamda köklü yenilikler yapılmıştır. Nitekim XXXV No'lu Antalya Şer'iyye Sicil defteri kayıtları incelendiğinde 1891 ve 1892 yıllarında bu yeniliklerin Antalya şehrinin idaresine yansıdığı tespit edilmiştir. Bu dönemde Antalya'nın idarî yapısı dahilinde adlî yargıdan sorumlu olarak nâib'i görmekteyiz. Ayrıca değişiklik ve yenilikler sadece yargıya değil aynı zamanda para piyasası, ürün fiyatları, kullanılan eşyalar, ailenin durumu, yerleşim yerlerinin düzenlenmesine de yansımıştır. Sosyal ve etnik bakımdan önemli topluluk olan yörük aşiretlerinin bu dönemde yaşadığı mahaller ve yörük kültürünün korunduğu Antalya'nın, tipik bir Osmanlı şehri özelliğine sahip olduğunu söylemek mümkündür.
In this study, transcription of registry book of number XXXV Antalya Religious Court (şer'i mahkeme) is conducted and the data in the book are evaluated. As is known, associated with the progression of World politics in XIX. century, the alterations that Ottoman Empire institutions had come across in its historical process increased the distress the government is in. Fundamental innovations are made in the administrative area after the rescript of Gülhane to prevent the resolution in Ottoman governmental mechanism and to supply the needs of the era. When XXXV numbered Antalya Religious Registry Book (şer'iyye sicil defteri) is analyzed, it's understood that these reforms effected Antalya city administration in 1891 and 1892. In this period, delegated judge was responsible for jurisdiction within administrative structure of Antalya. Changes and reforms effected not only jurisdiction but also money market, prices, property, personal status and settlement arrangement. It's possible to say that, as an important community where yuruk tribe lived with its social and ethnicity and as a place where yuruk culture is protected, Antalya, has typical Ottoman city features. Besides including reforms in Tanzimat era, analyzed XXXV Numbered Antalya Religious Court registration book gives us information about Antalya's economic, social and cultural condition in 1891 and 1892.