Tez No İndirme Tez Künye Durumu
287729
2006 öncesi ve sonrası ekonomik gelişmelerin otomotiv sektörü üzerine yansımalarının finansal analizi ve IMKB'de bir uygulama / The financial analysis of the impacts of economic developments before and after 2006 on automotive sector and an application at ise (İstanbul Stock Exchange)
Yazar:BERNA ULUOĞLU
Danışman: PROF. DR. BELKIS SEVAL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Finansman Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Ekonomi = Economy ; Ekonomik analiz = Economic analysis ; Ekonomik gelişmeler = Economic developments ; Finansal analiz = Financial analysis ; Otomotiv = Automotive ; Otomotiv sektörü = Automotive sector ; Otomotiv yan endüstrisi = Automotive supplier industry ; Yan endüstri ürünleri = Supplier industry products ; Üretim endüstrisi = Production industry ; İMKB = İstanbul Stock Exchange
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
256 s.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de, 2000'li yılların başında yaşanan ekonomik krizlerin ardından, ulusal ve uluslar arası piyasalarda yaşanan gelişmelerin 2006 yılı öncesinde, 2006 yılı boyunca ve sonrasında ülke ekonomisi, otomotiv sektörü ve özel olarak İMKB'de işlem gören 14 otomotiv ana ve yan sanayi firması üzerinde oluşturduğu etkilerin değerlendirilmesidir.İlgili dönemlerde ekonomik gelişmelerin makroekonomik göstergelerde meydana getirdiği değişimler analiz edilmiş; bu değişimlerin otomotiv sektörünü üretim ve ihracatta düşüşler, azalan talep seviyeleri, kullanılan banka kredilerinde gözlenen artışlar üzerinden etkilediği sonucuna varılmıştır.Yapılan ekonomik ve sektörel değerlendirmelerin otomotiv sektöründeki 14 ana ve yan sanayi firmasına etkileri, 2004-2009 yılları arasında bu şirketlere ait verilerin oran analizi ve nakit akış tabloları yapılması suretiyle finansal analize tabi tutularak incelenmiştir.Firmalara ait tüm mali tablo verileri birleştirilerek konsolide verilere ulaşılmış; bu verilerin bir anlamda otomotiv sektörünü yansıttığı düşünülerek incelenen dönemde meydana gelen ekonomik gelişmelerin genel olarak otomotiv sektörünü nasıl etkilediği değerlendirilmiştir.2006 yılında yaşanan ekonomideki dalgalanma ve sonrasında yaşanan gelişmelerin kurlardaki oynaklığı arttırdığı, tüketimde daralmaya neden olduğu, satış gelirlerinin azalmasına ve stoklarda yüksek miktar kalmasına yol açtığı saptanmıştır. Faaliyetlerin ekonomik gelişmelerden etkilenmeleri, nakit yaratımını olumsuz etkilerken borçluluğun artışını tetiklemiştir.Daralan satış gelirlerinin, faaliyet döngüsünün uzamasına, karlılığın düşmesine, likiditenin bozulmasına, borçlanmanın artmasına neden olduğu, dolayısıyla faaliyetlerden yaratılan nakitlerin önemli bir kısmının faiz ve anapara ödemesine gittiği sonuçlarına varılmıştır.Analizlerde kullanılan mali tablolar MaliTablolar ismi ile veri diski halinde sunulmuştur.
The aim of this study is to evaluate the impacts of the developments (which emerge in national and international markets after the economic crises happened in Turkey at the beginning of the 2000s) on economy, automotive sector and privately 14 automotive main and supply industry companies registered in the ISE before, throughout and after the year 2006.In this period, the alterations made by the economic developments in macroeconomics indicators have been analyzed and it is concluded that these alterations affected automotive sector in terms of a decrease in production, export and the level of demand, and an increase in the usage of bank credit.The impacts of the economic and sectoral evaluations on 14 automotive main and supply industry companies between 2004-2009 are examined by using the ratio analyses and cash flow tables of these companies.Consolidate tables have been formed by combining all financial statements of the companies; considering that these tables partly reflect the whole automotive sector, how the economical developments of the same period generally affected the automotive sector is discussed in this thesis.Fluctuation in 2006 and the developments after 2006 in economics are found to have caused the volatility in the exchange rates, a decline in consumption and in total revenues as well as the accumulation of the stocks. The activities, caused by economic improvements, have affected cash formation of firms negatively and triggered the increase of indebtedness.Declining total revenues have been deduced to cause an increase in the length of operation cycle, a decrease in profitability, a deterioration in liquidity ratios, an increase in indebtedness; therefore, a big portion of the cash that is acquired from operations has been spent on principal repayment and interest payment.The financial statements which are used in analysis are presented with a data disc. The name of the disc is MaliTablolar.