Tez No İndirme Tez Künye Durumu
394548
Alternatif gemi yakıtı LNG; net bugünkü değer yöntemiyle değerlendirilmesi / LNG as an alternative ship fuel; evaluation by the method of net present value
Yazar:DUYGU YILDIRIM PEKŞEN
Danışman: PROF. DR. GÜLER ALKAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Denizcilik = Marine
Dizin:Egzoz emisyonları = Exhaust emissions ; LNG = Liquefied natural gas ; MARPOL = MARPOL
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2015
204 s.
Deniz taşımacılığından kaynaklanan hava kirletici emisyon miktarı gün geçtikçe artmakta ve çevreye ve insan sağlığına geçmişe göre daha fazla zarar vermektedir. Gemilerden salınan SOx ve NOx emisyonlarını sınırlandırmak için Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), MARPOL Sözleşmesine 1997 yılında kabul edilen ve 19 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ek VI'yı ilave etmiştir. Ek VI hem dünya çapında hem de ilan edilen emisyon kontrol alanlarında SOx ve NOx emisyon kısıtlamalarını getirmiştir. Ek VI'ya taraf devletler, kıyılarında oluşacak gemi emisyonları azaltmak ve hava kirliliğini önlemek için emisyon kontrol alanlarını ilan etmeleri konusunda yetkilendirilmişlerdir. Türkiye, sözkonusu eki 26.02.2013 tarihinde kabul etmiş olup Marmara Denizi ve Boğazlar Bölgesinin emisyon kontrol alanı ilan edilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Bu emisyon kısıtlamalarını uygulayabilmek için gemi işleticileri veya armatörler emisyon azaltan alternatif yakıt veya teknolojileri tercih etmek zorundadırlar. SOx ve NOx emisyon limitlerini karşılayabilmek için alternatif yakıt olarak MGO, LNG, biyoyakıt; veya yeni bir teknoloji olarak egzoz gaz temizleyici, seçici katalitik indirgeme, nemli hava motoru, motora su enjeksiyonu, egzoz gazlarının silindire geri sevki sistemleri tercih edilebilinir. SOx emisyonunu azaltan MGO, EGT ve LNG; NOx emisyonunu azaltan HAM, SCR ve LNG; ve ayrıca bu iki emisyonunu azaltan SCR ve EGT sisteminin birlikte kullanılacağı durumlar değerlendirilmiştir. Çalışmada bu alternatif yakıt veya teknolojilerin emisyon azalımına katkıları ve maliyetlerine göre karşılaştırılarak en uygun olanı belirlenmeye çalışılmıştır. Net Bugünkü Değer ve Geri Ödeme Süresi yöntemleri ile 4.000 kW ve 10.000 kW makine gücüne sahip gemi tipleri değerlendirme yapılarak en uygun çözümün LNG olduğu bulunmuştur.
Air pollution emissions which are caused by maritime transportation, have increased day by day and damage environment and human health much more than in the past. To limit SOx and NOx emission released from ships International Maritime Organization (IMO) added Annex VI which was adopted in 1997 and entered into force on 19th May 2005 worldwide to MARPOL Convention. Annex VI has brought the limitation for SOx and NOx emissions both in worldwide and in the declared emission control areas. State parties to the Annex VI have been authorized to declare emission control areas in order to decrease ship emissions and prevent air pollution in their coastal areas. Turkey has also ratified Annex-VI in 26.02.2013 and is carrying on some studies to establish the Sea of Marmara and Turkish Straits as an emission control area (ECA). To achieve this emission limits, ship owners or ship operators must choose an alternative fuel or an emission reduction technology. For meeting SOx and NOx emissions limits; MGO, LNG, Biofuels as an alternative fuel or as a new technology scrubber, selective catalytic reduction, humid air motors, direct water injection, exhaust gas recirculation systems can be preferred. Cases used with MGO, EGT and LNG which reduce SOx emission; Cases used with HAM, SCR and LNG which recue NOx; and cases used with SCR and EGT which reduce both of these emissions have been analyzed. In the study, to find which one is optimum, all these alternative fuels or technologies have been compared with each other according to their emission reduction performance and cost. LNG as optimum solution has been found by Net Present Value Method and payback period for ships which have 4.000 kW or 10.000 kW powered main engine.