Tez No İndirme Tez Künye Durumu
262817
5-6 yaş grubu çocuklarda bilişsel işlemler ile uyum ve davranış problemleri arasındaki ilişkinin bazı değişkenlere göre incelenmesi / Relationships between cognitive processes and behavior problems in 5-6 years old children
Yazar:MELTEM ASLAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HATİCE ERGİN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
Dizin:Bilişsel beceriler = Cognitive abilities ; Bilişsel gelişim = Cognitive development ; Davranış bozuklukları = Behavioral disorders ; Davranışsal tutum = Behavioural attitude ; Eğitim psikolojisi = Education psychology ; Kruskal-Wallis Testi = Kruskal-Wallis Test ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens ; Uyum = Adjustment ; Çocuklar = Children ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
180 s.
Araştırmada, 5-6 yaş çocuklarının bilişsel işlemleri ile uyum ve davranış problemleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca 5-6 yaş çocuklarının bilişsel işlemleri ile uyum ve davranış problemleri bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmiştir.Araştırmada 5-6 yaş çocuklarının bilişsel işlemleri, Bilişsel Değerlendirme Sistemi (Cognitive Assessment System-CAS); uyum ve davranış problemleri, Yenilenmiş Davranış Problemleri Kontrol Listesi'yle (YDPKL) ölçülmüş, örneklemin sosyo-demografik bilgileri araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu'yla toplanmıştır. Araştırma örneklemi; 2008-2009 eğitim öğretim yılında özel ve devlet anaokullarına giden toplam 240 çocuktan oluşmuştur.Elde edilen verilerin analizinde farklı istatistiksel işlemler uygulanmıştır. Buna göre 5-6 yaş grubu çocukların bilişsel işlemleri ile uyum ve davranış problemleri arasındaki ilişkilerin ortaya konmasında Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Matrisi; örneklemin bilişsel işlemleri ile uyum ve davranış problemlerinin farklı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesinde İlişkisiz Grup T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Post- Hoc LSD Testi ile Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Analizler SPSS 13.0 paket programıyla yapılmıştır.Araştırma sonucunda bilişsel işlemlerle uyum ve davranış sorunları arasında negatif yönde ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca bilişsel işlemlerin cinsiyet, yaş, okula uyum sorunu yaşama, herhangi bir probleme ilişkin tanı alma, anne eğitim, anne yaş ve baba eğitim durumuna göre; uyum ve davranış sorunlarının ise cinsiyet, yaş, okula başlarken güçlük yaşama, daha önce tanı alma, anne eğitim, anne yaşı ve baba yaşına göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulgularına ulaşılmıştır. Bilişsel işlemlerin baba yaş değişkenine göre; uyum ve davranış sorunlarınınsa baba eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği yönündeki bulgularla karşılaşılmıştır.Anahtar Sözcükler: Bilişsel İşlemler, Uyum ve Davranış Problemleri, 5-6 yaş çocukları
This study is conducted to determine the relationships between cognitive processes and behavior problems in 5-6 years-old children. Besides cognitive processes and behavior problems according to some socio-demographic variables were examined.In this study, Cognitive Assessment System (CAS) and Revised Behavior Problems Control List (BPCL-R) are used for assessing cognitive processess and behavior problems. Additionally, Student Information Form, developed by the researcher, is utilized to collect demographic information. The research sample is composed of 240 5-6 years old children from the government and private schools.In the data analysis, in order to identify the relationships between cognitive processess, behavior problems, demographic variables, one-way ANOVA, independent group t-test, Mann Whitney-U Test and Kruskal Wallis Test are used. The relationships between cognitive processes and behavior problems are analyzed via Pearson Correlation Coefficient. The data analysis is conducted with SPSS 13.0 statistical package program.According to the results of the study, significant relationships are identified between the cognitive processess and behavior problems of 5-6 years old children. Besides, cognitive processes depending on the gender, age, having a problem when started preschool, having a diagnosis, mother age and education, father education and sort of school, behavior problems of children vary depending on the gender, age, having a problem when started preschool, having a diagnosis, mother age and education, father age and sort of school. There was no significant difference between cognitive processes and father age variables; and between behavior problems and father education.Key Words: Cognitive processes, behavior problems, 5-6 years-old children.