Tez No İndirme Tez Künye Durumu
164862 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
ALI ve ARDS hastalarında recruitment manevralarının ölü boşluk üzerine etkisi /
Yazar:AYLA ESİN
Danışman: PROF.DR. YALIM DİKMEN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Konu:Anestezi ve Reanimasyon = Anesthesiology and Reanimation
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2005
26 s.
ÖZET Bu çalışma, ALI/ARDS hastalarında recruitment manevraları ve PEEP titrasyonımun artmış ölü boşluk üzerine olan etkisinin araştırıldığı İdinik, prospektif bir çalışmadır. Çalışmaya, ARDS tanısı konmuş 12 hasta dahil edildi. KOAH tanısı konmuş, bronkodilatatör tedavisi gören hastalar ve 14 yaş altı çocuklar çalışma dışmda bırakıldı. Hastalar entübe edilip, Servo 300a ventilatörde Pressure Regulated Volume Control (PRVC) modda, soluk hacmi (TV): 6ml/kg, İnspiryum / Ekspiryum oram (İTE): 1/2, PEEP:+10cmH2O, fraksiyone inspiryum 02 (FiO2)<0,6, saturasyon>%90 ve frekans pH>7,25 olacak şekilde ayarlanarak mekanik ventilasyon tedavisi başlandı. "Single breath test" ile ölü boşluk ve diğer akciğer mekanikleri (Cdyn, Ppeak, Pmean, ETC02 ) ölçüldü. Bu ilk ölçüm sonrası "recruitment" manevrası ve PEEP titrasyonu yapıldı. PEEP titrasyonu sonrası recruitment manevrası uygulandı. Standart kalibrasyon gerçekleştirildikten sonra tekrar ölçüm yapıldı. İşlem sırasında sistolik arter basmcı (SAB), diyastolik arter basmcı (DAB) ve kalp atım hızı (KAH) takip edildi. Yapılan ölçümler sonucunda, anatomik ölü boşluk ve fizyolojik ölü boşluk anlamlı derecede azalmış bulundu (sırasıyla p=0,028, p=0,08). P02 ve oksijen sarürasyonunda istatistiksel olarak anlamlı artma, pH değerlerinde anlamlı azalma saptandı (sırasıyla p=0.01, p=0.02, p=0.06). Alveolar ölü boşluk, EtC02, dinamik kompliyans, tepe ve ortalama havayolu basınçları, SAB, DAB, KAH ve PEEP değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 21Çalışmamızın sonuçlarına göre, recruitment manevrası ve uygun PEEP düzeyleri ile uygulanan AKV stratejilerinin, erken dönem ARDS hastalarında fizyolojik ölü boşluğun azalmasını sağlayabileceği görüşüne vardık. 22
SUMMARY This study was designed to evaluate the effects of recruitment maneuver and decremental PEEP titration on increased dead space in ALI/ARDS patients. Twelve patients who suffered ALI/ARDS were included in the study. Younger than 14 of age, COPD patients, patients recieving bronchodilatation threapy were excluded. First, the patients were intubated and ventilated with a VT of 6 ml/kg, PRVC mode, I/E:l/2, PEEP +10 cm H20 and fiO2<0,6. Respiratory rate was set in order to keep pH >7,25. Lung mechanics (Cdyn, Ppeak, Pmean, EtCC^) and dead space were measured using single breath test. After the measurament, recruitment maneuver and PEEP titration were applied. Optimal PEEP was maintained with PEEP titration, after than recruitment manevuer and measurament of lung mechanics were repeated. During the measurament, patient hemodynamics (SABP, DABP, HR) were recorded. Physiological and anatomical dead space were significantly decreased (respectively p=0,028, p=0,08). P02 and oxygen saturation were significantly increased (respectively p=0.01, p=0.02), pH values were significantly decreased (p= 0.06). Changes in alveolar dead space, EtC02, Cdyn, Ppeak, Pmean, SABP, DABP, HR and PEEP were not significantly different. We concluded that, protective ventilation with recruitment manevuer and Optimal PEEP could reduce physiologic dead space in early stage of ARDS. 23