Tez No İndirme Tez Künye Durumu
103754 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Yetiştirme yurdunda yetişen çocuklar ile anne-baba yanında yetişen çocukların denetim odaklarının karşılaştırılması / Comparing the children who live in orphanages to those who live with their parents in terms of locus of control
Yazar:NİLGÜN SARPER
Danışman: PROF. DR. FERDA AYSAN
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Aile = Family ; Aile içi ilişkiler = Family relations ; Denetim odağı = Locus of control ; Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Yetiştirme yurtları = Orphanages ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
78 s.
59 ÖZET Araştırmanın amacı, çocuk yuvasında yetişen çocukların denetim odağı algısı ile aile yanımda yetişen çocukların denetim odağı algısı karşılaştırılarak, korunmaya muhtaç çocukların psiko-sosyal gelişimleri konusunda ışık tutmaktır. Araştırma grubunu İzmir'de bulunan yuvalarda yaşayan 10-11 yaşlar arasındaki çocuklar ve aynı yaş grubunda ailesi yanında yaşayan toplam 130 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada denetim odağı algısını ölçmek için "Nowicki-Stirckland Denetim Odağı Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel çözümünde; çift yönlü varyans analizi ve t testi teknikleri kullamlmıştır.îstatistiksel çözümlemeler sonucunda ölçekten elde edilen bulgular göstermiştir ki; çocuk yuvalarında yaşayan çocukların, ailesi yanında yaşayan çocuklarla karşılaştırıldığında daha çok dıştan denetimli olduklarım göstermektedir.
60 SUMMARY The aim of the study was to put forth the impontance of pycholocial development of institotimalized children. To serve for this purpose, children who were living in orphanages were compared to those who were living with their parents in terms of their locus of control. The sample of the study consisted of a total of 130 children, aged ten and eleven years old. The data was collected through the use of two instruments:Locus of control was administered to the children to measure locus of control and Personal information sheet was used to collect sume demographic data. Two-way analysis of variance and t-tests were used in the analysis of the data. The results show that children who were living in orphanages had higher levels of external locus of control as compared to those who were living with their parents.