Tez No İndirme Tez Künye Durumu
303840
2003 yılından sonra Irak'ın sosyal politik sorunları / Iraq's social political problems after 2003
Yazar:ZEYID ABDULLGFOR
Danışman: PROF. DR. SEDAT MURAT
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı / Endüstri İlişkiler ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Etnik gruplar = Ethnic groups ; Etnik çatışmalar = Ethnic conflicts ; Irak = Iraq ; Irak Savaşı = Iraq War ; Mezhepler = Sects ; Siyasi durum = Political situation ; Siyasi olaylar = Political events ; Siyasi yapı = Political structure ; Sosyal sorunlar = Social problems ; Sosyopolitik yapı = Socio-political structure
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
152 s.
ABD işgalinin ardından Irak, öngörülen siyasi yapıya kavuşturulamamış, ekonomik ve güvenlik sorunları ağırlaşmış, sosyal yapısı çözülmüş ve genel olarak ülke kaosa sürüklenmiştir. Irak'ın mevcut durumu siyasi gelişmeler, ekonomik çöküntü ve şiddet bağlamında umut verici görünmemektedir. Siyasi otorite güçsüz, parçalanmış ve çok başlı bir görünümdedir. Ekonomi, sağlık, eğitim, adalet ve altyapı çökmüştür. Merkezi otorite en basit fonksiyonlarını yerine getiremez konumdadır. İç savaşı/direnişi/çatışmaları durdurması beklenen güvenlik bürokrasisi, etnik ve mezhepsel olarak bölünmüştür. Ülkede her gün yüze yakın insan hayatını kaybetmektedir. Savaşın başından bu güne kadar yaklaşık beş milyon Irak'lı yaşadığı toprakları terk ederek ülke içi ve dışında farklı bölgelere göç etmiştir. Ülkedeki yer değiştirmeler yer yer etnik mühendislik ve temizlik örnekleri vermektedir.Anahtar Kelimeler: Irak, Etnik sorunu, Kürt, Şiî, Sünnî, Araplar, Sosyal, Siyaset, Ekonomik.
After the American occupation, Iraq could not possess the anticipated political structure due to the deteriorated economic and security issues in addition to the social structure?s break-up so that generally the country slided to the chaos. The current situation of Iraq does not look promising in terms of the political developments, economic collapse and violence. The political authority appears weak and fragmented. The economy, health, education, justice and infrastructure have fallen down. The simplest functions even can not be performed by the central government. The security bureaucracy, which the people expected that it would cease civil war, resistance and conflicts, was divided ethnically and denomınationally. In the country, everyday almostone hundred people are killed. Leaving their country, about 5 mıllıon Iraq people did immigrate to the different territories in the homeland or foreıgn countries from the beginning of the war until today. The displacements within the country sometimes exemplify ethnicengineerıng and ethnic cleansing.Key Words: Iraq, Ethnical Issue, Kurd, Sunni, Shia, Arabs, Social, olitics, Economic.