Tez No İndirme Tez Künye Durumu
333626
1950 sonrası Türk resim sanatında figür / Figure 1950 Turkish art
Yazar:SERAP GÜMÜŞ
Danışman: YRD. DOÇ. SELMA ŞAHİN
Yer Bilgisi: Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Bölümü / Resim Ana Sanat Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:Figür = Figure ; Resim sanatı = Painting art ; Resimler = Pictures ; Türk resim sanatı = Turkish painting art
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
134 s.
Bu araştırma ?1950 sonrası Türk resim sanatında figür? konusunu içermektedir. Araştırmanın birinci bölümünde; figür ve figüratif resim, Türk resim sanatında figüratif resmin başlangıcı, Avrupa resim sanatının Türk resim sanatına etkileri, figür ve figüratif resim sanatı kavramlarının çağdaş Türk resim sanatı içerisindeki yeri ve tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde; 1950 öncesi ve 1950 sonrası Çağdaş Türk Resminin oluşumu ele alınmıştır. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise; 1950 sonrası Türk resim sanatında figüratif resim yapan sanatçılar ve eserleri ele alınmıştır. Türk resim sanatında figürün evreleri, kullanım şekilleri ve oluşum boyutları araştırılarak, 1950 sonrası Türk resim sanatında figüratif resim yapan sanatçılar ve eserlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, figürün yapıtlar üzerinde farklılaşarak günümüze kadar nasıl bir noktaya geldiğinin anlaşılması açısından önemlidir. Tarama modelinde desenlenen araştırma, 1950 sonrası Türk resim sanatında figüratif resim yapan; Nuri İyem, Cihat Burak, Haşmet Akal, Neşet Günal, Nedim Günsur, Orhan Peker, Özdemir Altan, Yüksel Arslan, Mehmet Güleryüz, Mustafa Ayaz, Neşe Erdok, Burhan Uygur, Alaaddin Aksoy, Nedret Sekban ve Aydın Ayan gibi sanatçılarla sınırlıdır.Araştırmada elde edilen sonuçlara göre 1950 sonrası Türk resim sanatında yeni figüratif anlayışla çalışmalar yapılmıştır. Bu yönde çalışan sanatçılar arasında, Avrupa?nın ekspresyonizm akımından etkilenen, naif etkinlik yolları arayan, düşsel tarzda eğilimleri olan, toplumsal sorunları konu olarak seçen sanatçılar toplumun sorunlarına çözüm arayışını sürdürmüş ve figür resmi Türk resim sanatının bütün dönemlerinde etkili olduğu ve bu etkinin evrensel bir sanat dili yaratılması çabasının karşısında gelişen ulusal bir sanat yaratma eğiliminde somutlaşmış olduğu görülmektedir. Bu durum açıkça sanatçılarımızın yapıtlarında kendisini göstermektedir. Anahtar kelimeler: Figüratif Resim; Çağdaş Türk Resim Sanat
This research "post-1950 figure of Turkish Painting" is about the subject. In the first part of the study, Figure and Figurative Painting, Figurative Painting official start of Turkey, the European Art of Painting Effects of Turkish Painting, Figurative Painting Figures and Their Role in Contemporary Turkish Art and Historical Development of concepts have been discussed. In the second part of the study, before and after 1950 Contemporary Turkish Painting Bodies of 1950 were discussed. Third part of the research , 1950 Post and sample works of Turkish Painting Figurative Painting Author Contributors are discussed. In this research, the art of painting the figure of Turkish stages, usage patterns, and researches on the formation of post-1950 works of Turkish art, figurative painting, and aimed to investigate the artists. This research works in the figure coming from a point on the development importants in understanding how to present. Screening model was designed research, after 1950 the Turkish art, figurative painting artists; Nuri İyem, Cihat Burak, Haşmet Akal, Neşet Günal, Nedim Günsur, Orhan Peker, Özdemir Altan, Yüksel Arslan, Mehmet Güleryüz, Mustafa Ayaz, Neşe Erdok, Burhan Uygur, Alaaddin Aksoy, Nedret Sekban and Aydın Ayan works of art, understanding and analysis of the sample is limited.According to the results obtained in this study increased in 1950 after the Turkish art research new figurative. Of artists working in this direction, are affected by current European expressionism, naive, looking for ways to events, trends, imaginative style, with artists who choose to be subject to the social problems of society and as a result the figure continued to search for a solution to the problems of Turkish painting, and this effect is to be effective in all stages of a universal the creation of the language of art is an art of creating a growing national trend against the effort seems to be embodied. This clearly shows that the work of artists themselves. Key words: Figurative Painting, Contemporary Turkish Art,