Tez No İndirme Tez Künye Durumu
163299 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Ailevi akdeniz Ateşi olan hastalarda atak sırasında ve ataklar arası dönemde MEFV gen ekspresyonunun incelenmesi /
Yazar:FATİH SELÇUK BİRİCİK
Danışman: PROF.DR. AHMET GÜL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları = Clinical Microbiology and Infectious Diseases ; Romatoloji = Rheumatology
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2005
66 s.
AAA, otozomal resesif geçiş gösteren, kalıtımsal bir otoinflamatuvar hastalıktır. Hastalık ateş ile birlikte periton, sinovya ya da plevra gibi seroza zarlarında tekrarlayan inflamasyon ataklarına neden olmaktadır. AAA hastalığının bir diğer önemli özelliği, hastaların önemli bir kısmında sekonder amiloidoza neden olabilmesidir. AAA hastalığına MEFV genindeki mutasyonların neden olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, mutasyonların hangi mekanizmalarla hastalığa neden olduğu bilinmemektedir. AAA hastalarında atak arası dönemde MEFV geni ekspresyonunun belirgin derecede azalmış olduğu bildirilmiştir. AAA patogenezi pirin proteininin bazal şartlarda ve/veya uyarı sonrasında yetersiz olarak üretilmesine bağlı olabilir. Fakat bu hipotezi destekleyecek, atak döneminde MEFV ekspresyonuna ait veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada AAA hastalarında, akut karın ağrısı atağı sırasında ve ataklar arası dönemde periferik kan lökositlerinde MEFV ekspresyonunun karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlandı. Hasta grubunu Tel Hashomer kriterlerine göre AAA tanısı konan ve akut peritonit atağı sırasında incelenen 20 hasta oluşturdu. Ayrıca kontrol grubu olarak, akut appendisit nedeniyle öpere olan 20 peritonitli hasta ve 3 tane sepsisli hasta çalışmaya alındı. Bu çalışma İstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu tarafından incelenerek uygun bulundu ve çalışma grubunun tümünden kan örnekleri alınmadan önce yazılı bilgilendirilmiş onam alındı. AAA hastalarından ve akut appendisitli hastalardan atak sırasında ve atak sonlandıktan sonra periferik kan örnekleri toplandı. Sepsisli 3 hastadan sadece hastalık döneminde kan örnekleri alındı. Periferik kan lökositlerinden Qiagen RNA izolasyon kiti kullanılarak total RNA elde edildi. Bu örneklerden daha sonra cDNA sentezi yapıldı. Light-Cycler cihazı kullanılarak, gerçek zamanlı PCR yöntemi ile MEFV (2-3. ekson ve 7-10. ekson), CIAS1 ve PSTPIP1 genlerinin ekspresyonlarına bakıldı ve p2-mikroglobulin geninin ekspresyonuna oranlanarak değerlendirildi. AAA hastalarında ve akut appendisitli hastalarda, inflamasyon döneminde MEFV 7-10 ekspresyonunda anlamlı bir farklılık gözlenmezken, MEFV 2-3 ekspresyonunda bir azalma olduğu görüldü. AAA hastalarında asemptomatik dönemde MEFV gen ekspresyonu, sağlıklı kontrollerden (asemptomatik dönemde akut appendisit hastaları) anlamlı olarak azalmış bulundu.AAA hastalarında asemptomatik dönemde, CIAS1 geni ekspresyonunun sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak azalmış olduğu görüldü. Periferik kan lökositlerinde CIAS1 ekspresyonunun hem AAA hastalarında, hem de diğer kontrollerde inflamasyon dönemi ve asemptomatik dönemde ekspresyon farkı göstermediği saptandı. PSTPIP1 ekspresyonları açısından ise, asemptomatik AAA hastaları ile sağlıklı kontroller arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. AAA hastalarında atak döneminde PSTPIP1 ekspresyonunda bir azalma olurken, diğer kontrollerde inflamasyon sırasında anlamlılık sınırına ulaşmayan bir ekspresyon artışı dikkati çekti. Bu çalışmanın verileri, periferik kan hücrelerinde azalmış MEFV ekspresyonunun AAA hastalığının patogenezinde önemli rolünün olduğunu doğrulamaktadır. Azalmış MEFV ekspresyonuna paralel olarak, aynı yoldaki diğer proteinlerin de etkilendiği ve böylece aralarında yeni bir denge durumunun kurulduğu söylenebilir. Ayrıca, hastalık patogenezinde pirin-ASC-kriyopirin etkileşimi kadar, pirin-PSTPIP1 etkileşiminin de önemli rolü olabilir.