Tez No İndirme Tez Künye Durumu
589633
3 boyutlu modelleme ve yazdırmanın 6. sınıf sosyal bilgiler dersine entegrasyon süreci ve bu sürece ilişkin öğrenci görüşleri / The process of integration of 3d modeling and printing into 6th grade social studies course and student view about this process
Yazar:AYLİN İBİŞ
Danışman: DOÇ. DR. HIDIR KARADUMAN
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı / Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
253 s.
Bu araştırmanın amacı, 3 boyutlu modelleme ve yazdırmanın 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersine entegrasyon süreci ile bu sürece ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırma, problem durumunun ayrıntılı bir biçimde betimlenmesi amaçlandığından, katılımcı gözleme dayalı nitel araştırma desenlerinden temel nitel araştırma kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde BİLECİK/Bozüyük ilçesinde bulunan Necatibey Ortaokulundaki 6. sınıflar içerisindeki bir şubeye uygulanmıştır. Araştırmanın farklı aşamalarında farklı veri toplama araçları kullanılmıştır. Bunlar; nitel verileri toplamak için gözlem notları, araştırmacı günlükleri, öğrenci günlükleri, video kayıtları, öğrenci görüşme formları, öğrencilerin kazanımlar doğrultusunda oluşturdukları 3 boyutlu tasarım ve modellerden oluşmaktadır. Araştırmanın beş hafta süren uygulama sürecinde Sosyal Bilgiler dersi kazanımları doğrultusunda 3 boyutlu modelleme ve yazdırma etkinliklerine yer verilmiştir. Ayrıca etkinlik süreçlerinden sonra uygulama yapılan öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Sosyal Bilgiler dersinde 3 boyutlu model ve yazıcı kullanımının öğrencilerin derse karşı katılım ve ilgilerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Sosyal Bilgiler dersinde 3 boyutlu model ve yazdırmanın kullanımı Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yer alan kavramların, temel yetkinlikleri, becerilerin ve kazanımların elde edilmesinde bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, 3 boyutlu model ve yazdırma süreçlerinin Sosyal Bilgiler eğitiminde kullanılması ve Sosyal Bilgiler dersine yönelik modellerin geliştirilmesi üzerinde önemle durulması gerektiği önerilmektedir. Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler, 3 boyutlu modelleme, 3 boyutlu yazdırma.
The purpose of this research is to determine the integration process of 3D modeling and printing into 6th grade Social Studies course and the students views about this process. Since the research is aimed to determine the problem situation in detail, the study was carried out using basic qualitative research, one of the qualitative research designs based on participatory observation. The research was applied to a branch in 6th grade in Necatibey secondary school in Bilecik / Bozüyük district in the spring term of 2017-2018 academic year. Different data collection tools were used in different stages of the research. These; observation notes to collect qualitative data, research diaries, student diaries, video recordings, student interview forms, it consists of 3 dimensional designs and models created by the students in line with the gains. 3D modeling and printing activities were given in line with the social studies course gains during the five-week application process of the research. Moreover semi-structured interviews were conducted with the students who were applied after the research activity processes. As a result of the analysis, it was seen that the use of 3D model and printer in social studies course had a positive effect on the participation and interest of the students. The use of 3D model and printing in the social studies course shows that the concepts in the social studies curriculum can be used as a tool for acquiring basic competencies, skills and gains. Therefore, it is necessary to emphasize the use and development of 3D models and printing processes in social studies education. Keywords: Social Studies, 3D Modeling, 3D Printing.