Tez No İndirme Tez Künye Durumu
636439
Toplu iş hukukunda grev ve lokavt / Strikes and lockouts in collective labor law
Yazar:TUFAN TOLGA ARSLANTÜRK
Danışman: DOÇ. DR. ZEYNEP ŞİŞLİ
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Grev = Strike ; Lokavt = Lockout ; Sendikalar ve Toplu İş Kanunu = Trade Unions and Collective Labour Law ; Toplu iş hukuku = Turkish labor law ; Türk Hukuku = Turkish Law
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
180 s.
Toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yöntemleri olarak grev ve lokavt, hukuksal çerçeveleri ve uygulanmasında ortaya çıkan sorunların irdelenmesi amacı ile, bu yüksek lisans tezinin konusu olarak belirlenmiştir. Bu amaçla öncelikle grev ve lokavtın hukuksal kavramlar olarak anlamı ve tarihsel gelişimi kısaca açıklandıktan sonra uluslararası belgelerde ve Türk hukukundaki yeri, yürürlükteki 6356 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanma koşulları ve son olarak kanun dışı kabul edildiği haller ile hukuki sonuçları irdelenmiştir. Tez içeriğinde bu hakların kullanılabilirliği ve uygulamada karşılaşılan sorunlar tartışılmaya ve sonuç bölümünde eleştirel bir bakış açısı ile önemli noktalara dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde iş sözleşmesine tabi çalışanların tabi bulunduğu grev ve lokavtla sınırlı yapılmış, Türk Hukukunda farklı bir düzenlemeye konu olan kamu çalışanlarının toplu iş hakları incelenmemiştir.
Strike and lockout for settlement of collective labour disputes are determined as the subject of this master's thesis with the aim of examining the legal frame work and the problems regarding the practice of them. The definition and historical development of strikes and lockouts as legal concepts are explained briefly at first, and then their places in international legal documents and Turkish legislation including legal conditions for application are explained, and illegal strike and lockout examined at last. In particular, the usability of these methods and related problems in legal practice are tried to be discussed within the text to that end. In conclusion, the important points are summarized with a critical approach. The subject is addressed mainly within the context of Turkish Act No.6356 Trade Unions and Collective Labour Agreements and limited with the collective rights of workers who work based on labour contract and the union rights of public officials are not covered because of being regulated by a different act.